Rättens bedömning i en vårdnadstvist

Hej.

Jag undrar hur en tingsrätt vid en vårdnadstvist ser på att barn manipuleras av den ene föräldern emot den andre.

Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vårnadstvister ska barnets bästa vara avgörande för de beslut som tas. En viktig aspekt i bedömningen av vad som är barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på ålder och mognad ska dessutom även barnets egen vilja beaktas (inga åldersgränser finns här, men vid tolv års ålder har barnets vilja ansetts väga tyngre än den gjort för yngre barn). (6 kap 2 a § föräldrabalken)

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad anses bäst för barnet så länge inte båda föräldrarna motsätter sig det eller särskilda skäl talar för att ensam vårdnad för en av föräldrarna skulle vara bättre för barnet. En av de faktorer som beaktas i denna bedömning är om föräldrarna på ett någorlunda konfliktfritt sätt kan samarbeta i frågor som rör barnet. (6 kap 5 § föräldrabalken & NJA 1999 s 451)

Att en förälder, som du beskriver det, manipulerar barnet är en faktor som tingsrätten kommer att väga in i sin bedömning. Beroende på hur detta sker och vilka konsekvenser det får kommer olika tyngd läggas vid argumentet. Argumentet kan dock inte ensamt kan vara avgörande för vad som är bäst för barnet i en vårdnadstvist utan en helhetsbedömning måste göras av bland annat respektive vårdnadshavares lämplighet och barnets vilja.

Det är viktigt att tänka på att fokus i en vårdnadstvist ligger på vad som i det långa loppet blir bäst för barnet och att föräldrarnas åsikter om att den ena är bättre eller sämre än den andra har mindre betydelse. Beslutet ska inte grundas på vilken förälder som "har rätt".

Sammanfattningsvis är det alltså inte möjligt för mig att på ett generellt plan redogöra för hur tingsrätten bedömer den situation du beskriver – bedömningen blir olika från fall till fall beroende på omständigheterna i det specifika fallet. Rätten utgår dock från att gemensam vårdnad är bäst för barnet om inte båda föräldrarna motsätter sig det eller något starkt talar mot gemensam vårdnad – detta framgår bland annat av den rättspraxis som finns på området.

Avslutningsvis kan dock poängteras att gemensam vårdnad inte nödvändigtvis behöver betyda att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Den ena föräldern kan vara boendeförälder medan den andra har umgängesrätt. (6 kap 14a-15 § föräldrabalken) Även i ett beslut om barnets boende ska barnets bästa vara avgörande och att en förälder då "manipulerar barnet" mot den andra föräldern kan här vara en faktor som vägs in. För att umgänget ska fungera är det ju viktigt att boendeföräldern medverkar till detta, varför "manipulation" (som kan vara en form av umgängessabotage från den ena föräldern) i sådant fall skulle tala för att den andra föräldern är lämpligare som boendeförälder (se resonemanget i exempelvis NJA 1986 s 338). Även här vill jag dock poängtera att bedömningen inte är svart och vit, utan att en helhetsbedömning måste göras där många olika faktorer ska vägas in och läggas olika stor vikt vid för att komma fram till vad som kan anses vara bäst för barnet i den specifika situationen.

Hoppas du fått större inblick i hur bedömningen i en vårdnadstvist görs, även om jag tyvärr inte kan ge ett konkret svar.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”