Rätten till arv för sambos barn

Gällande arvsrätt f biologiska barn. Mina döttrars far har avlidit o efterlämnat skulder. Dock finns en bostadsrätt som han o hans sambo bort i ca 4 år. Den köptes efter att de tillsammans sålt en fd hyresrätt s ombildats till bostadsrätt. Sambon står på lånen. De har levt tillsammans i 30 år. De har inga gemensamma barn o sambon har inga egna. Min fråga : har mina döttrar rätt till en del av lägenheten? De vill att sambon ska bo kvar i lägenheten. Tacksam f svar Döttrarna är förkrossade över faderns slutliga svek, att lämna allt detta till dem efter ett långt liv av besvikelser. 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga. När en sambo avlider, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter sambons dödsfall har endast den efterlevande sambon rätt att påkalla bodelning (18 § sambolagen). Den avlidnes arvingar (t.ex. barn) har inte denna rättighet. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Den efterlevande sambon kan således undgå att utnyttja sin rätt till bodelning om han eller hon skulle förlora på det. En begäran om bodelning ska framställas, av den efterlevande sambon, senast när bouppteckningen förrättas. 

De tillgångar som ska ingå i bodelningen, är de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde, det vill säga då den ena sambon gick bort. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§ sambolagen). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet, inte är samboegendom. Vid bodelning delar sambor på nettovärdet av samboegendomen. Detta innebär att en eventuell skuldavräkning ska ske av den egendom som samborna själva äger (13 § sambolagen). I första hand kan skuldavräkning endast ske för skulder som är hänförliga till någon samboegendom. 

Om jag uppfattat saken rätt, så ägde båda samborna bostadsrätten. I sådant fall föreligger så kallad samäganderätt, vilken i ert fall betyder att samborna äger hälften vardera av bostadsrätten. Sambon som har skulder på bostaden, ska avräkna dessa skulder från sin andel av bostadsrätten och sin andel av bohaget. Skulle skulderna vara större än vad sambon äger som samboegendom, får skulderna inte täckning av den andra sambons (dina döttrars fars) samboegendom. Då värdesätts den skuldsattes sambos samboegendom till noll kronor och kommer på så sätt inte "bidra" till bodelningen med sin egendom. Istället hälftendelas den icke-skuldsatta sambons överskott. 

Sambor ärver inte varandra (om de inte upprättat ett testamente till förmån för varandra). Detta innebär att det döttrarnas far tilldelas efter en eventuell bodelning, det är det som döttrarna kommer att ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Görs ingen bodelning, behåller samborna det de äger sedan tidigare. I ditt fall tolkar jag det som att samborna ägde varsin hälft av bostadsrätten, varför döttrarna minst ha rätt till värdet av denna hälft. Emellertid ska skulderna först avräknas om de hänförliga till bostaden eller bohaget. Om en skuld inte är hänförlig till någon särskild egendom bör den i första hand täckas av egendom som inte ingår i bodelningen. Med hänsyn till borgenärernas intresse kan dock sådan skuld som inte är hänförlig till samboegendom få avräknas från samboegendomen i den mån betalning inte kan erhållas ut någon annan egendom som sambon äger (prop 1986/87:1 s. 105). Den efterlevande sambon har rätt till att behålla så mycket av egendomen, efter avdrag för skulder, som motsvarar två prisbasbelopp (18 § 2 st. sambolagen). Två prisbasbelopp motsvarar i år nästan 89 000 kr.

För att sammanfatta detta så kan den efterlevande sambon, men måste inte, begära bodelning efter den andra sambon avlidit. I en eventuell bodelning ingår samboegendom. Samboegendomen utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget. Innan själva hälftendelningen av samboegendomen ske, så ska vardera sambons skulder som är hänförliga till bostaden eller bohaget avräknas från sin egendom. En sambo kan aldrig gå in i en hälftendelning med ett underskott, utan i sådant fall värdesätts egendomen till noll kronor. Huruvida dina döttrar kommer ärva något av bostadsrätten är svårt att svara på med tanke på att jag inte vet de exakta värdena av bostaden, bohaget och skulderna. Dessutom är det för mig okänt vad skulderna hänför sig till. Men kärnan är att sambor inte ärver varandra och ett eventuellt överskott tillfaller döttrarna. 

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”