Rätten att ta del av handling

FRÅGA
jag har begärt ut handling från min kommun, men trots flera påtryckningar bla med referat till TF och tidigare ärenden hos JO. Svarar inte min kommun, Jag inser att om jag JO anmäler får kommunen och den tjänstemannen som är ansvarig för att svara sannolikt kritik. Dock verkar detta inte beröra tjänstemannen nämnvärt. Juridiskt borde det klassas som tjänstefel att inte svara med överklagningsbart besked. Rimligtvis har det högre avskräckande värde att bli åtalad och eventuellt fälld för tjänstefel än kritiserad av JO. Min fråga är, finns det liknande fall och är det ens en framkomlig väg att polisanmäla? (jag har givetvis diarienr och namn på personen som är ansvarig för frågan). Lite trist att JO har så låg respekt hos kommunen men.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I Sverige finns den så kallade offentlighetsprincipen. Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna "bocka av". Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här

1. Är det en handling?
En handling utgör någon typ av bärare av fysisk information. Ett telefonsamtal är till exempel ingen handling, men om telefonsamtalet spelas in eller nedtecknas utgör det en handling. Ett epostmeddelande eller pappersbrev är andra exempel på handlingar.

2. Förvaras den hos myndighet?
Handlingen ska vid tidpunkten för begäran om utlämnandet förvaras hos myndigheten. Handlingen kan även förvaras hos en befattningshavare eller någon annan person som myndigheten snabbt kan begära tillbaka handlingen från och ändå anses förvaras hos myndigheten.

3. Är handlingen inkommen/upprättad hos myndigheten enligt 2:6-7 TF här https://lagen.nu/1949:105#K2P7S1?
För att en handling ska vara inkommen krävs att den anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda. Det handlar alltså om kommunikation av olika slags om når myndigheten, exempelvis brev eller epost. Kravet på att komma behörig tjänsteman tillhanda kan tillgodoses även om tjänstemannen erhåller handlingen utanför arbetsplatsen och arbetstid.

För att en handling ska vara upprättad hos myndigheten krävs att handlingen är på något sett färdigställd. Den kan antingen expedierats, slutbehandlats, justerats eller färdigställts hos myndigheten. Att den expedierats innebär att den avsänts från myndigheten, exempelvis till en annan myndighet eller en privatperson.

Om de tre ovanstående punkterna är uppfyllda handlar det om en allmän handling. För att ta reda på om den allmänna handlingen är offentlig ska man därefter kontrollera så att den inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) här

Då en offentlig handling begärs ut från en myndighet ska detta enligt 2:13 2 st. (här) ske skyndsamt. Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om utlämnande får ske. Om framställningen avser eller kräver genomgång av ett omfattande material kan det vara ofrånkomligt med ytterligare dröjsmål. I princip ska dock utlämnande av offentliga handlingar ges prioritet över andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen, och det är inte en godtagbar ursäkt att det till exempel är personalbrist på arbetsplatsen.

För att en tjänsteman vid en myndighet ska kunna dömas för tjänstefel krävs att tjänstemannen bedrivit myndighetsutövning. Utlämnande av allmänna handlingar utgör sådan myndighetsutövning. För att få insikt i hur en domstol kan komma att se på denna fråga finns rättsfallet NJA 1993 s 216 där tjänstefelet dock ansågs som ringa och inte medfört ansvar.

Det finns dock en uppsjö med praxis från JO i denna fråga, exempelvis JO:s beslut 23 juni 2010 - Dnr 4209-2009 och JO:s beslut 2016-05-11, dnr 5158-2015.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!
Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (359)
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?
2021-06-30 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (94177)