Rätten att få ett faderskap bekräftat

2017-08-03 i Faderskap
FRÅGA
HejBåda mina biologiska föräldrar var gifta på var sitt håll. Efter ett gräl fick jag reda på detta när jag var 35 år gammal. Min mammas man blev då frikänd från faderskap efter dna-test. Jag vet min biologiska fars namn och har kontaktat mina halvsyskon. Alla bad mig hålla tyst pga deras mor inte skulle få reda på min existens, vilket jag också gjort. Vår far var redan död och nu beräknar jag att även deras mor är död. Vill därför få min fars namn i mina papper och inte stå som "fader okänd". Det känns viktigt för mig att få en sådan upprättelse eftersom jag har lidit väldigt mycket pga denna lögn. Lögnen fick stora konsekvenser för mitt liv.Dessutom undrar jag om det blir jag själv som måste stå för alla kostnader, eller om jag får någon hjälp via bidrag, alt om min fars dödsbo ska betala?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om faderskap finns i föräldrabalken. Reglerna i föräldrabalken utgår från barnets bästa. Normalt är det också till förmån för ett barn att dennes föräldrar identifieras. Vill du att Skatteverket ska registrera en död man som far till dig måste du processa om saken i tingsrätten. Talan väcker du mot den döde mannens dödsbo. Detta eftersom att om tingsrätten förklarar dig vara barn till mannen kommer den egendom han efterlämnar att fördelas annorlunda mellan arvlåtarna. Som barn till den döde mannen har du, tillsammans med dina halvsyskon, första tjing på den förmögenhet mannen lämnar efter sig. För att mannen ska förklaras vara din far måste du föra fram bevis som gör det sannolikt att mannen är din pappa. I faderskapsmål genomförs vanligtvis blodundersökningar där barnets, mammans och den eventuella pappans prover jämförs. Tingsrätten kan förordna parterna i målet att lämna blodprov till förmån för din rätt att få faderskapet fastställt. Rätten att få ett faderskap fastställt skyddas inte enbart av föräldrabalken utan även av Europakonventionen. Det anses generellt sätt viktigare att ett barn får ett faderskap bekräftat, än att ett faderskap ogiltigförklaras. Tingsrätten borde alltså, i ditt fall, pröva målet och ta upp din talan om du väljer att starta en rättsprocess.

Genetiska undersökningar som rätten förordnar att modern, den eventuella pappan och barnet ska genomgå under rättsprocessen, bekostas av staten. Kostnaden för dig att ta dig till undersökningen bekostar du själv. Likaså bekostar modern sin inställelse själv. När du i vuxen ålder själv för talan om fastställelse av faderskap gäller de vanliga reglerna för fördelning av rättegångskostnader. Vinner du målet mot din motpart (dödsboets) bestridande, betalar dödsboet. Förlorar du målet betalar du dina egna och din motparts rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § rättegångsbalken jämfört med 3 kap. 11 § föräldrabalken.

I Sverige har vi en rättshjälpslag (RhjL). Under vissa förutsättningar kan en person, efter ansökan, få ”rättsliga angelägenheter” finansierade av staten, se 2 § och 3 § RhjL. Det innebär att en person kan få sina advokatkostnader betalda av staten istället för att personen som väckt talan, vid förlust i tvistemålet, får betala advokatkostnaderna själv, se 7 § RhjL. Sammanfattningsvis beviljas rättshjälp om:

1, Det den sökande vill ha ersättning för klassificeras som en rättslig angelägenhet.

2, Den sökande har mottagit rådgivning i ärendet av en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå och det visar sig att rådgivningen inte är tillräcklig för att parten ska kunna processa själv utan måste ha ett juridiskt biträde. Denna rådgivning är dock inte kostnadsfri, men kostnaden kan sättas ner till hälften om den sökandes ekonomi är svag, se 4 § RhjL.

3, Den sökande har en mycket svag ekonomi, se 6 § RhjL.

4, Det anses rimligt att staten ska bekosta detta typ av ärende, se 8 § RhjL.

För lagrum om mål angående fastställande av faderskap se 3 kap. föräldrabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (359)
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?
2021-07-11 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (94414)