Rätten att begära ut kontoutdrag som särkullbarn

FRÅGA
Gifta i 50 år och ena parten avlider som har ett barn utom äktenskapet. Finns även ett gemensamt barn. Har särkullsbarnet rätt att gå 20 år tillbaka i tiden och kolla våra bankkonton var vi gjort av pengarna. Hade gemensamma konton.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem är dödsbodelägare?

Den som har rätt till arv efter den avlidne enligt lag eller genom testamente är dödsbodelägare. Även den efterlevande maken ses oftast som dödsbodelägare. Reglerna som reglerar rätt till arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Av 2 kap. 1 § ÄB framgår att den avlidnes närmaste arvingar är dennes barn. Det innebär att de av den avlidnes barn som är arvingar är dödsbodelägare. Gemensamma barn blir dödsbodelägare först i den efterlevande makens dödsbo till följd av 3 kap. 1 § ÄB.

Utifrån den begränsade informationen i din fråga är det svårt att säga med säkerhet vad som gäller i ditt fall. Om det inte finns något testamente är det dock mest troligt att du som efterlevande make och särkullbarnet till den som avlidit blir dödsbodelägare.

Dödsbodelägarnas befogenhet

Det framgår av 18 kap. 1 § ÄB att alla dödsbodelägare gemensamt ska förvalta dödsboet. De som är dödsbodelägare ska alltså som huvudregel vara överens om de förvaltningsåtgärder som vidtas och företräder dödsboet gemensamt. Det innebär att de som är dödsbodelägare gemensamt kan begära ut ett kontoutdrag. Det betyder inte att alla dödsbodelägare måste närvara fysiskt hos banken, utan samtycke kan lämnas genom förslagsvis ett undertecknat dokument.

Banksekretess

Banksekretessen gör att banker endast kan lämna ut uppgifter om den avlidnes saldon vid dödstillfället. Det är inte säkert att det är möjligt att få information om transaktioner som ägde rum före dödsfallet. För att banken ska kunna lämna ut uppgifter om transaktioner som skett före dödsfallet krävs godtagbara skäl till varför informationen behövs. Ett godtagbart skäl kan vara att informationen behövs för att bedöma om det förekommit något förskott på arv. Banken får i sin tur enbart lämna ut den information som behövs för att tillgodose det anförda intresset.

Sammanfattning

Då det finns flera dödsbodelägare i det dödsbo som du nämner i din fråga kan den avlidnes särkullbarn inte ensamt begära ut ett kontoutdrag. För att en bank ska kunna bevilja en begäran om kontoutdrag krävs i sin tur godtagbara skäl. Ett godtagbart skäl kan vara att informationen behövs i bedömningen om det förekommit förskott på arv eller andra oegentligheter.

Hoppas att det här besvarade din fråga, annars är du välkommen att skicka in en ny!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94587)