Rättelse av bouppteckning

hur lång är preskriptionstiden vid felaktig boutredning och bouppteckning med försäljning av fastighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det som så att bouppteckning innehåller påtagliga fel så kommer skatteverket inte att registrera bouppteckningen och de kommer meddela att någonting är fel. Blir den inte registrerad så kommer det inte heller blir någon preskriptionstid förutom den tid att bouppteckning ska förrättas inom tre månader från den avlidnes bortgång, om inte Skatteverket på ansökan förlänger tidsfristen. (se 20 kap 1 § Ärvdabalken (Äb)

Om du som dödsbodelägare misstänker att det inte har gått helt rätt vid bouppteckning kan en tilläggsbouppteckning upprättas. Regler om detta finns i 20 kap 10 § Äb, som stadgar följande. ” Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad.” Det är alltså viktigt att tilläggsbouppteckningen upprättas inom en månad från det att felaktigheten blivit känd. En tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som den första bouppteckningen, vilket innebär bl.a. att samtliga dödsbodelägare ska kallas åter.

Du kan även begära att tingsrätten tillsätter en boutredningsman som ska förvalta boet. Om det är påkallat av nya omständigheter, kan en boutredningsman tillsättas även efter att arvskifte ägt rum. Regler om boutredningsman återfinns i 19 kap ÄB.

Sammanfattningsvis om bouppteckningen inte är registrerad har ni tre månader på er från dödsfallet att skicka in den, är det som så att bouppteckningen är registrerad och något är fel så har ni som dödsbodelägare en månad på er att göra rättelse, dvs ett s.k tilläggsbouppteckning.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000