Rätt till umgänge efter misshandel

2016-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
En bekant till har skyddat boende efter upprepad misshandel utförd av ex-mannen. Nu skall frågan om vårdnad upp i tingsrätten. Min bekanta är orolig att ex-mannen skall få umgängesrätt, eller eventuellt övervakat umgänge (han har även misshandlat barnet). Särskilt tanken att barnet skulle råka röja var de bor oroar. Kan man säga något om hur tingsrätten skulle kunna döma givet denna information?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Föräldrabalken (FB) 6 kap. 2 a § anges att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör umgänge med barnet. Vad som är det bästa för barnet anges inte specifikt i lagtext. Däremot anges det i samma paragraf att det särskilt ska beaktas:

1. om det finns risk för övergrepp eller att barnet far illa och

2. barnets behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

De ovan stadgade sakerna som särskilt ska beaktas är intressen som står emot varandra i många fall, även ert.

Högsta domstolen har behandlat en liknande situation i NJA 2003 s. 372. I fallet stadgas att rätten till umgänge som fastslås i FB 6 kap. 15 § är en rätt för barnet att ha umgänge med sin förälder i första hand och inte en rätt för föräldern att ha umgänge med sitt barn. I fallet stadgas också att utgångspunkten ska vara att det bästa för barn är att ha umgänge med båda sina föräldrar, men att det måste beaktas om det föreligger en konkret risk för att barnet far illa.

Frågan om umgänge kommer alltså bottna i vad som är bäst för barnet som sagt och det krävs en konkret risk att barnet kommer att fara illa för att umgänge ska vägras. Det är en framåtsyftande bedömning som ska göras, men att föräldern tidigare har misshandlat barnet skulle jag säga skapar en presumtion om att det finns en konkret risk att barnet far illa igen.

Det är svårt att säga hur domstolen kommer att resonera i ert fall, men jag har svårt att tro att om det finns dokumenterat att misshandel faktiskt har skett, att föräldern kommer att få egen umgängesrätt.

Antingen bör det bli övervakat umgänge eller inget umgänge alls.

Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!

Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88149)