Har grundskoleelever rätt till skolskjuts vid växelvis boende i olika kommuner?

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga ang skolskjuts, skolkort, ersättning för skolkort när barnen 13 och 15 år, går i skolan och är skriven hos mamma i en kommun, men bor varannan vecka hos pappa i grannkommunen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till elevens hem och skolan, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i skola i en annan kommun än där hemmet ligger. Med elevens hem åsyftas här i första hand det boende där eleven är folkbokförd.(10 kap. 32 § skollagen)

För det fall att eleven har växelvis boende inom samma kommun ska rätten till skolskjuts anses omfatta resor till och från båda hemmen (RÅ 2002 ref. 91). Högsta förvaltningsdomstolen har dock i en dom förklarat att kommunens ansvar för skolskjuts inte omfattar den situationen att en elev bor växelvis i olika kommuner (HFD 2014 ref. 34).

Svaret på din fråga är alltså att kommunen är ansvarig för skolskjuts i den mån det behövs mellan skolan och mammans bostad; den har dock ingen skyldighet att ordna skolskjuts från pappans bostad då denna ligger utanför kommunen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?