Rätt till Rättskydd och Rättshjälp

2020-09-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejsan, Kan man använda hemförsäkring for att betala rätt kostnader for barnvårdnad?Vem står for kostnaderna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du via din hemförsäkring kan få dina kostnader i domstol betald. Hemförsäkringar brukar för det mesta innehålla en rätt till ersättning för betalning i domstol, så kallad rätt till rättskydd. Vad är då rättskydd?

Rättskydd - Rättsskyddsförsäkring är en del av privatpersoners hemförsäkringar. Att inneha en rättsskyddsförsäkring innebär att det är försäkringsbolaget som står för ens kostnader vid en rättstvist, varav omfattningen för detta stöd regleras i försäkringsavtalet. Den försäkrades ekonomi påverkar inte försäkringsbolaget åtagande eller dess omfattning. Den största betydelsen denna försäkring får är gällande att denna betalar för ombudsarvodet.

Försäkringsvillkoren täcker oftast endast en kostnad till exempelvis maximalt 250 000 kr för rättegångskostnaderna, och de har oftast enbart ett visst antal arbetstimmar för ombudsarvodet som de brukar ersätta, vanligen cirka 100 timmar. Ersättningen per timme är också inte alltid de arvode ombudet kräver, utan försäkringsbolaget gör en bedömning av vad som är att anse som skälig timersättning. När väl rättsskyddsförsäkringen har uttömts finns det i princip ingen möjlighet att få ytterligare rättsskydd.

Rättshjälp - Skulle det vara så att du inte har rättskydd via hemförsäkringen, så finns det andra medel att tillgå. En av dessa är så kallad rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten går in och betalar vissa kostnader för partens rättegång, exempelvis rättshjälpsbiträde, bevisning och vissa utredningskostnader, 15–19 §§ Rättshjälpslagen (RHL). Just arvodet är begränsat till ersättning för cirka 100 timmars arbete, 15 § RHL. När 100 timmar är nåda ska anmälan till rätten eller rättshjälpsmyndigheten göras, varav beslut om fortsatt rättshjälp ska fortgå eller avslutas, 39 RHL. Om beslut bestäms att hjälpen ska fortgå, ska tidsbegränsning anges av rätten eller rättshjälpsmyndigheten 34 § RHL. Komplicerade tvister om vårdnad eller liknande där barn är inblandat är att anse som skälig anledning för fortsatt rättshjälp.

1.Personen i fråga inte har eller inte borde ha haft en rättsskyddsförsäkring. Om det finns en rättsskyddsförsäkring beviljas inte rättshjälp, 9 § RHL.

2.Personen i fråga ska inte ha något annat liknande rättsskydd som kan inträda i rättshjälpens ställe. Detta skulle kunna vara genom medlemskap i facklig organisation, där man har möjlighet att få rättsskydd, 9 § RHL.

3.Den ansökande parten behöver juridisk hjälp, utöver enbart rådgivning, 7 § RHL. Anses personen i fråga själv kunna tillvarata sina egna intressen beviljas inte rättshjälp. Fysiskt och psykiskt tillstånd bedöms i detta fall, men enbart språksvårigheter är inte tillräckligt för att beviljas rättshjälp. Översättning av dom eller liknande från svenska till annat språk anses inte utgöra skäl för rättshjälp

4.Ett ytterligare krav är att sökande part ska beviljas rådgivning enligt 4 § RHL i minst en timme, 2 § RHL. Detta för att hålla ned kostnaderna och för att kunna ge den sökande en korrekt bild av situationen och vad som krävs av denna. Rådgivning enligt rättshjälpslagen är troligen det enda en person i skilsmässa, 11 § RHL, är berättigad till.

5.Ytterligare begränsning är att rättshjälp endast får beviljas om det utifrån omständigheterna, arten och målets betydelse är rimligt att staten bidrar till kostnaderna, 8 § RHL. Är det tal om ringa värde, förvärv av egendom, tvist om mindre egendom, den sökande medvetet försvårar tvisten eller att målsägande vill föra talan i mål som faller under allmänt åtal.

6.Endast fysiska personer, och ibland dödsbon, kan bli beviljade rättshjälp. I ytterst särskilda fall kan näringsidkare beviljas rättshjälp, 13 § RHL.

7.Självfallet ska även den sökande vara i behov av rättshjälp. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr. Vid bedömningen väger man in inkomster + förmögenhet – skuld – underhållsskyldighet, 38 § RHL.

Vad innebär detta för dig – Nu blev mitt svar kanske lite väl långt men det kan sammanfattas enligt följande. För att få svar på om din hemförsäkring har rättskydd, läs på om din hemförsäkring på försäkringsbolagets hemsida alternativt kontakta dem direkt för att få en överblick i vilka kostnader som täcks av hemförsäkringen. Om din hemförsäkring inte har rättskydd så kan du använda dig av rättshjälp som medel för att betala tvisten. För att få rättshjälp kan du antigen göra en ansökan om detta direkt till domstol eller rättshjälpsmyndigheten eller ta kontakt med ditt ombud och skicka in en gemensam ansökan till domstolen/rättshjälpsmyndigheten.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (824)
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?
2021-04-01 Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?
2021-03-31 Tvist om vårdnad och boende

Alla besvarade frågor (91130)