Rätt till offentlig försvarare i enklare trafikbrottsmål när polisen tagit fel bil

2019-06-24 i Domstol
FRÅGA
Hej, blev får en månad sedan stoppad av polis när jag arbetade. Vid stop var det som vanlig rutin, kontroll av körkort och nykterhet, inga problem men helt plötsligt påstår polisassistent att jag inte stannat för stopplikten.. Jag framförde arbetsbil i form av kommunbil, där jag blev stoppad och från påstådd företeelse plats är ca 500 meter. Kör identiska bilar (kommun) i området hela tiden då mina kollegor också kör där. Hade en kollega i bilen framför när jag blev stoppad. Det jag menar är att polisassistenten kan ha stoppat fel bil det är mycket möjligt någon av mina kollegor inte stannat. Jag nekade böter på 2500:- och är nu kallad till tingsrätt. I brevet från tingsrätten står att dom anser att jag inte behöver någon statlig försvarare. Har aldrig varit med om en rättegång och anser att jag vill ha en försvarare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du har rätt till en offentlig försvarare och vad du kan göra om du blir nekad en offentlig försvarare av rätten. Detta efter att du påstår att polisen har misstagit dig för någon annan.


Vårdslöshet i trafik ger vanligtvis ingen rätt till offentlig försvarare

En offentlig försvarare ska som utgångspunkt förordnas om den misstänkte begär det och är antingen anhållen eller häktad, eller det annars är fråga om ett brott där det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader (21 kap. 3 a § första stycket rättegångsbalken), det vill säga att minimistraffet för brottet måste vara sex månaders fängelse.

För brottet vårdslöshet i trafik stadgas som lägsta straff dagsböter (1 § trafikbrottslagen), vilket innebär att det lägsta straffet är under den gräns som krävs för att få en rätt till försvarare.

Att inte stanna för stopplikt är alltså som utgångspunkt inte ett sådant allvarligt brott att det kan ge dig rätt till en offentlig försvarare.


Offentlig försvarare kan förordnas i andra situationer

Även om minimistraffet för brottet inte är tillräckligt högt finns det vissa undantagssituationer då den tilltalade kan ha rätt till en offentlig försvarare ändå (21 kap. 3 a § andra stycket rättegångsbalken). En tilltalad har rätt att få en offentlig försvarare:

- om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

- om det finns tveksamheter vid valet av påföljd och den tilltalade riskerar fängelse, eller

- om det finns andra särskilda skäl med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden eller vad målet rör.

För att du ska få en offentlig försvarare med anledning av dessa undantagsfall krävs att du framför dina skäl till varför du skulle få en. Det går att få en offentlig försvarare om brottet innehåller svåröverskådliga sakförhållanden eller komplicerade rätts- och bevisfrågor.

Att du menar att polisen har tagit fel person, och kan ha blandat ihop din bil med en annan likadan bil, är en sådan omständighet som kan tala för att du skulle kunna få rätt till en offentlig försvarare. Däremot brukar det i enklare mål som trafikbrott normalt anses att den tilltalade kan föra sin talan själv. I sådana situationer läggs det i stället ett ansvar på att domaren ska vara mer aktiv än normalt och på så vis hjälpa den tilltalade att få sagt det den vill säga.

Jag kan inte svara med säkerhet på om du faktiskt har rätt till en offentlig försvarare, eftersom det är domstolen som gör den bedömningen. Däremot är det viktigt att du gör en en begäran hos domstolen där du berättar om vad som har inträffat och varför du ska få en offentlig försvarare, så att domstolen kan ta in det i sin bedömning när den beslutar om du ska få en försvarare. Men att det fanns en annan identisk bil framför dig och att polisen därför kan ha blandat ihop bilarna och tagit fel, talar till din fördel.

Att du aldrig har varit i en rättegång tidigare eller är osäker på hur det går till är i sig inte skäl nog att få en offentlig försvarare, utan det beror på omständigheterna i målet.


Du kan överklaga beslutet om att inte utse offentlig försvarare

Skulle du inte vara nöjd med tingsrättens beslut att inte tilldela dig en offentlig försvarare, har du möjlighet att överklaga det beslutet (49 kap. 5 § sjunde punkten rättegångsbalken).

Ett sådant överklagande ska ges in till tingsrätten inom tre veckor från dagen då beslutet meddelades (52 kap. 1 § rättegångsbalken).

Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras, grunderna för överklagandet, de bevis du vill åberopa och vad du vill visa med varje bevis (52 kap. 3 § rättegångsbalken).


Du har alltid rätt till en privat försvarare

Även om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt till en privat försvarare. En sådan försvarare utser den tilltalade själv. En privat försvarare betalar du själv för, men om du frikänns för brottet kan staten stå för vissa kostnader du har haft för din privata försvarare.


Sammanfattning

Huvudregeln är att en tilltalad i enklare trafikbrott inte har rätt till en offentlig försvarare. Det finns dock vissa undantagsfall om utredningen är komplicerad eller det finns svåra bevisfrågor. Att en annan identisk bil körde framför dig och du menar att polisen har misstagit din bil för någon annans, talar i viss mån för att du skulle kunna ha rätt till en offentlig försvarare, men det är domstolen som gör den bedömningen. Du måste då göra en begäran hos domstolen om att få en offentlig försvarare där du berättar varför du ska få det.

Du kan överklaga domstolens beslut att inte utse en offentlig försvarare.

Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?