Rätt till ersättning vid felaktigt utförd installation

2018-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vattenskada i badrum, installatör av Wc-stol vållande.Mitt försäkringsbolag (hemförs) och installatörens försäkringsbolag(ansvar) hävdar åldersavdrag(som jag skall stå för) på reparationskostnaden.Mitt krav på ersättning riktas inte mot försäkringsbolagen, utan mot installationsfirman. Vad jag kan se i lagen om skadestånd finns där inget om åldersavdrag. När badrummet byggdes gällde andra normer än idag. Ingen certifierad våtrumsfirma kan åtaga sig att reparera enligt de normer som gällde när badrummet byggdes, utan gör det enligt dagens standard. Har jag rätt att från installatören få ersättning för hela kostnaden för reparation enligt dagens normer? Eller för vad?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har delat in mitt svar i tre delar. Inledningsvis utreder jag vilken lag som är tillämplig på situationen. Därefter utreder jag dina skadeståndsmöjligheter samt hur försäkringen påverkar storleken på ditt skadestånd. Jag avslutar med en sammanfattning och min rekommendation.

Tillämplig lag

Jag tolkar din beskrivning som att du, i egenskap av privatperson, har anlitat en näringsidkare (installatören) för att installera en WC-stol i ditt hem. Du är alltså konsument och konsumentlagstiftning är därmed tillämplig. Frågan blir dock om det är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen som ska tillämpas. Förenklat sett så är skillnaden mellan de båda lagarnas tillämpningsområde, att konsumenttjänstlagen tillämpas när konsumenten har beställt en tjänst och konsumentköplagen när konsumenten har köpt en vara.

I det här fallet beskriver du att installatören installerade din WC-stol. Om det är så att han enbart anlitades för att utföra installationen, så blir konsumenttjänstlagen tillämplig. Om det däremot är så att han (eller det företag han representerar) har sålt WC-stolen till dig också, så blir konsumentköplagen tillämplig. Fortsättningsvis utgår jag ifrån att det är konsumentköplagen som ska tillämpas. De båda lagarnas konsumentskydd är dock relativt lika och mitt resonemang nedan kan föras med stöd i konsumenttjänstlagen också även om det blir andra paragrafhänvisningar.

Vidare beskriver du att installationen utfördes på ett felaktigt sätt, vilket orsakade skador på ditt badrum. Av konsumentköplagen 16a § framgår att om säljaren har installerat den sålda varan på ett sätt som strider mot vad som är avtalat eller vad köparen borde kunna förvänta sig, så föreligger ett så kallat fel.

Av 22 § framgår att om varan (eller installationen) är felaktig, så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd. Köparen måste dock reklamera felet inom "skälig" tid från att han upptäckte – eller borde har upptäckt – det. Har det gått mer än tre år utan att köparen reklamerar felet så har rätten gått förlorad. Av din frågeställning framgår inte om du har reklamerat felet inom rätt tid. Det framgår inte heller om säljaren har erbjudit sig att reparera skadan på egen bekostnad men utifrån din beskrivning verkar det som att de inte kan reparera skadan.

Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom att varan är felaktig. Du har också rätt till ersättning för den skada som den felaktiga produkten orsakar på din egendom. I det här fallet har den felaktigt installerade toaletten orsakat vattenskada på ditt badrum.

Skadeståndsmöjligheter och försäkringens påverkan

Precis som du skriver i din fråga så finns det en skadeståndslag. Skadeståndslagen ska dock inte tillämpas om det finns speciallagstiftning som reglerar situationen. I det här fallet finns särskilda bestämmelser om köparens rätt till skadestånd i konsumentköplagen, därför gäller dessa regler före reglerna i skadeståndslagen.

Skadeståndsreglerna i konsumentköplagen hittar du i 32-34 §§. Grundprincipen är att den som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska situation som han hade varit i om felet inte förekommit. Du ska alltså få kompensation för den förlust du drabbats av till följd av den felaktiga installationen men om ditt försäkringsbolag täcker en del av förlusten så får du inte skadestånd för det beloppet. Exempelvis: Skadan du lider uppgår till 100 kr, försäkringsbolaget täcker 60 kr, du kan alltså yrka skadestånd för 40 kr.

Det är dock inte helt säkert att man beviljas skadestånd för hela det belopp man yrkar skadestånd för. Om fallet prövas av domstol, så gör domstolen en bedömning i varje enskilt fall. Skadeståndet kan jämkas om domstolen anser att det är lämpligt. Exempelvis kan skadeståndet sättas ner om domstolen anser att köparen hade kunnat begränsa sin skada men valt att inte göra det, eller om fullt skadestånd skulle vara oskäligt betungande för säljaren.

Ditt försäkringsbolag säger att den ersättning du kan få av dem, sätts ner därför att det ska göras ett så kallat åldersavdrag. Detta är vanligt gällande denna typ av skador och varje försäkringsbolag har sina egna villkor och regler gällande vad de ersätter. Försäkringsbolagets ersättning har dock ingen direkt koppling till dina skadeståndsmöjligheter. Att du har rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag för att du betalar för en försäkring är en sak. Att du har rätt till ersättning från installationsföretaget för att de har orsakat dig en skada är en annan sak.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis är konsumentlagstiftning tillämplig eftersom du, i egenskap av konsument, har beställt en vara med installation av en näringsidkare. Eftersom installationen har utförts på ett felaktigt sätt och det har orsakat dig skada, kan du ha rätt till ersättning. Din rätt till ersättning är dock bland annat beroende av huruvida du har reklamerat i rätt tid. Om företaget anser att de inte har gjort något fel, kan det också bli en bevisfråga huruvida de har gjort fel eller inte. Det kan också ha viss betydelse vad som står i ditt avtal med installationsfirman.

Min rekommendation är att du, förutsatt att det inte är försent, kräver skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit minus det belopp du kan få ut från försäkringen. Om du vill ha vidare hjälp i ärendet rekommenderar jag att du kontaktar en jurist; exempelvis Lawline Juristbyrå. Maila mig på edith.grundin@lawline.se om du vill bli kontaktad av vår juristbyrå.

Jag önskar dig stort lycka till och hoppas att mitt svar har bringat lite klarhet i situationen.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1349)
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?

Alla besvarade frågor (98669)