FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv30/06/2015

Rätt till efterarv och rätt till avyttring av saker innan bouppteckningen är klar

Jag är särkulle barn och har en syster, vi har samma Pappa. Han har nu gått bort. Det finns ett testamente som säger att det är deras önskan, att jag och min syster avstår vår arvsrätt, så att hans hustru sitter i orubbat bo och ärver allt efter min Far, och att vi väntar tills hon har gått bort, med vårt arv. Jag har ingen kontakt med den kvinnan. Jag har läst att man alltid har rätt till att få ut en del av sitt arv, direkt. Halva sin laglott direkt, och sedan den andra halvan när den andre gått bort. Stämmer det? Om det finns en bostadsrätt och jag begär ut min laglott, i detta fall, ska lägenheten säljas då? Eller löses man ut på något vis? Har hans hustru rätt att börja avyttra saker i lägenheten innan boupptäckningen är klar? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637).

Precis som du skriver så har du som bröstarvinge en rätt att direkt efter din pappas död få ut ditt arv, detta framgår av ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Du som bröstarvinge har alltid en rätt att få ut minst halva arvslotten, dvs rätt att få ut din laglott, enligt ÄB 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Denna rätt kan såldes inte testamenteras bort. För att få ut din laglott krävs att du påkallar jämkning av testamentet, enligt ÄB 7 kap. 3§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Detta skall du göra om din rätt till laglott har inskänkts genom testamentet. Jämkning måste ske inom sex månader från och med tidpunkten då testamentet delgavs. Detta innebär att du får ut din laglott men att testamentet i övrig skall gälla och inte ogiltig förklaras.

Rätten till efterarv, alltså rätten att ärva din pappa (den först avlidne maken) vid den efterlevande makens (din pappas hustru) död är dock beroende av vad som framgår av testamentet. Om du som särkullbarn endast får ut din laglott vid din pappas bortgång innebär det att resterande del (den andra delen av laglotten), genom testamentet, har förordnads att tillfalla någon annan, i detta fall din pappas fru. Din pappa har, i egenskap av arvlåtare, full rätt att bestämma vad som ska ske med den resterande delen av arvet.

Har din pappa testamenterat den återstående delen av arvet till sin fru, med ”fri förfoganderätt”, alltså rätt för frun att förfoga över denna del hur hon vill exempelvis genom att sälja eller ge bort osv. men inte genom att testamentera bort den så har du som särkullbarn rätt till efterarv efter din pappas fru. Denna rätt tillkommer alltså dig om din pappa har testamenterat bort resternade del av arvslotten, den ”andra laglotten”, till sin efterlevande fru med fri förfoganderätt. Storleken av detta efterarv utgör en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes frånfälle. Kvotdelen utgörs av kvoten av det den efterlevande maken erhöll med fri förfoganderätt och dennes totala förmögenhet vid den först avlidne makens död.

Beträffande bostadsrätten så kan fallet bli sådant att den blir tvungen att säljas för att din pappas hustru ska ha råd att lösa ut dig, detta är dock inte nödvändigt om din pappas hustru har andra möjligheter/tillgångar att lösa ut dig med.

Sista frågan, om din pappas hustru har rätt att börja avyttra egendom innan bouppteckningen är klar kan besvarars på följande sätt:

I Ärvdabalken finns regler om bl.a. dödsbo och bouppteckning. Om någon avlider är det dödsboet som träder i den avlidnes ställe. Dödsbodelägarna (du, din syster samt din fars fru) ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom, se ÄB 18:1 (https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1). Enligt ÄB 20 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K20P1S1) ska en bouppteckning upprättas senast tre månader efter ett dödsfall. Därefter ska den inom en månad skickas till Skatteverket för registrering, se ÄB 20 kap. 8§ och ÄB 20 kap. 9§.

När bouppteckningen är registrerad utgör den en legitimationshandling för dödsbodelägarna. Bouppteckningen visar alltså vem som har rätt att företräda dödsboet i förhållande till tredje man, se ÄB 18 kap 1§. För att ett dödsbo ska kunna slutföra en avyttring krävs att det finns en registrerad bouppteckning. Det är alltså inte möjligt att börja avyttra saker i lägenheten innan bouppteckningen har upprättats och registrerats.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Jessica KnechtRådgivare