Rätt till bostad vid sambors separation

FRÅGA
Vi har en dotter som är 26 år och som har en dotter på 1 år. Hon bor med en man i Uppsala sedan 2 år. Hennes sambo köpte en bostadsrätt för 1160 000 kr och sålde den sen och köpte en större lägen het förra hösten för typ 2400 000 kr. Vår dotter studerar till veterinär och har inte lagt in någon kontantinsats men har delat avgiften och tidvis räntorna. Nu skall de separera och han är väldigt Aggressiv. Vi undrar nu om hon har någon rätt till någon del i lägenheten? Hon kommer från Stockholm och har precis återupptagit studierna igen vilka hon inte kommer att kunna fortsätta om hon inte har bostad i Uppsala. Frågan är alltså om hon har någon rätt till del i bostadsrätten fast hon inte lagt in någon kontantinsats? Han försöker få henne att skriva på ett samboavtal så att hon inte får del av lägenheten vilket hon vägrar att göra. Är det så att hon mister den eventuella rätten till del i lägenheten om hon skriver på samboavtalet?Tacksam för svarHälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din dotter håller på att separera från sin sambo, så är det sambolagens regler som är aktuella för ert fall. Sambolagen (SamboL) kan du hittar här. Jag kommer inledningsvis beskriva vad lagen säger om sambors separation och hur deras egendom fördelas om inget samboavtal skrivs på. Efter det kommer jag förklara vad konsekvenserna kan bli för din dotter om hon inte skriver på, respektive om hon skriver på samboavtalet. Längst ned i svaret hittar du en sammanfattning och några råd.

Bodelning för sambor – vad ingår?

När sambor separerar kan det göras en bodelning om någon av samborna begär det (SamboL 8 §). Det första steget i en bodelning för sambor är att avgöra vad som kommer ingå i bodelningen. Det som ingår kallas samboegendom och utgörs, med vissa undantag, av gemensamt bohag och bostad som skaffats för gemensam användning (SamboL 3 §). Undantagen gäller saker som en sambo fått som gåva eller arv med förbehåll om att det ska vara enskild egendom (SamboL 4 §). Ibland är det svårt att avgöra om någonting har skaffats för sambornas gemensamma användning. En utgångspunkt i bedömningen är tidpunkten för när egendomen skaffades. Om någonting förvärvades inför att samborna flyttade ihop eller under samboförhållandet, så brukar det antas att det skaffades för att användas gemensamt.

Gemensamt bohag är inre lösöre. Exempelvis ingår sådant som möbler, hushållsmaskiner, prydnadssaker och viss hemelektronik som är till för det gemensamma hemmet. Föremål som endast används av en sambo eller som är till för fritidsändamål ingår inte (SamobL 6-7 §§).

Begreppet gemensam bostad innefattar många typer av bostäder. I ert fall är det intressant att veta att en definition av gemensam bostad är en bostadsrättslägenhet som innehas av en eller båda samborna och som är avsedd som sambornas gemensamma hem och faktiskt används huvudsakligen för det ändamålet (SamboL 5 § 3 p).

Hur fördelas samboegendomen?

Innan sakerna som ingår i samboegendomen delas upp mellan samborna måste deras respektive andel i samboegendomen beräknas (SamboL 12 §). I denna del av bodelningen är det bra att tänka på att vi inte talar om föremålen i sig själva, utan endast om deras teoretiska värde. När jag refererar till en sambos egen samboegendom syftar jag på de saker som ingår i samboegendomen och som faktiskt ägs av den åsyftade sambon för att denne har förvärvat det.

För att beräkna sambornas andelar beräknas först värdet av respektive sambos samboegendom. Om en sambo har skulder som är kopplade till samboegendomen, så får de tillgodoräkna sig en del av sin samboegendoms värde (alltså dra av lånets storlek från det sammanlagda värdet) för att täcka skulden. När båda sambor har gjort en sådan skuldtäckning, så läggs det som finns kvar av värdet på deras samboegendom ihop. Detta värde delas lika mellan samborna och resultatet blir sambornas respektive andel (SamboL 13-14 §§). I vissa fall kan resultatet av den här beräkningen anses oskälig och jämkas (SamboL 15 §). Detta är framförallt aktuellt om samborelationen har varat under en kortare tid och om en sambo har betydligt mer samboegendom än den andra. Jämkningen sker då till fördel för den som äger mer samboegendom. Det kan gälla samboegendomen som helhet eller viss egendom. Jämkning kan till exempel ske om en av samborna har köpt en gemensam bostad och förhållandet kort därefter (i vart fall inom 5 år) tar slut. Då kan värdet av bostaden helt undantas från andelsberäkningen. Jämkningen sker på begäran av samborna och resultatet är inte helt lätt att förutse, då en bedömning görs från fall till fall med beaktan av många olika omständigheter.

När andelarna har beräknats, oavsett om det sker en hälftendelning eller en skevdelning efter jämkning, ska de faktiska sakerna som ingår i bodelningen delas mellan samborna och detta görs utifrån respektive sambos andel. De ska alltså få saker till ett värde som motsvarar deras andel. Den sambo som bäst behöver någonting ska som utgångspunkt få det. Dock gäller också att om någon ska få bostad eller bohag som faktiskt tillhör den andra sambon, så måste det kunna anses skäligt att så sker med beaktan av samtliga omständigheter (SamboL 16 §). Om en sambo ska lämna delar av sin samboegendom till den andra sambon, så får denne välja att istället betala motsvarande belopp i pengar. Om en sambo övertar exempelvis en bostad som har ett värde som överstiger sambons andel, så ska sambon överlämna egen samboegendom eller betala mellanskillnaden till den andra sambon i pengar. Om sambor ska avlägga betalning i pengar för att fördelningen ska bli korrekt, har de rätt till anstånd med betalning en tid om de istället kan ställa en säkerhet (SamboL 17 §).

Innebörden av ett samboavtal

Sambor kan skriva avtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Det här avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda sambor för att vara giltigt. Avtalet får slutas även precis inför en separation. Ett villkor i ett samboavtal som är oskäligt på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare inträffade förhållanden kan jämkas eller helt bortses från (SamboL 9-10 §§).

En regel i sambolagen kan inte avtalas bort och det är en särskild rätt att i vissa fall ta över bostad, även när den inte ingår i samboegendomen som ska delas i en bodelning. Den här rätten är främst till för de fall där samborna har ett gemensamt barn som endast den ene ska ta hand om efter separationen. Om det inte finns gemensamma barn krävs synnerliga skäl för att det ska vara möjligt att överta den andres bostad. Ska en part överta bostad som ägs av den andra enligt den här regeln, så ska bostadens värde betalas till den som går miste om bostaden (SamboL 22§).

Vad blir konsekvensen för din dotter?

Eftersom din dotter och hennes sambo bodde tillsammans när han köpte lägenheten och den har fungerat som deras gemensamma hem, så är den del i samboegendomen som ska delas mellan din dotter och hennes före detta partner. Så länge hon inte skriver på ett samboavtal som hindar bodelning eller som undandrar just bostaden, så ingår alltså bostadens värde i beräkningen av deras andelar i samboegendomen och hon kan göra anspråk på att ta över bostaden.

Eftersom din dotters före detta partner har köpt lägenheten och det skedde för ca. ett år sedan, så skulle en bodelning med hälftendelning kunna anses oskälig och jämkas. Då görs i stället en skevdelning och din dotter får en mindre andel i samboegendomen än den andra parten.

När andelarna har beräknats ska din dotter få samboegendom till ett värde som motsvarar hennes andel. Det vanliga är att parterna tar det de själva äger och jämnar ut skillnaderna genom betalning eller överlämnande av viss samboegendom. Dock har din dotter rätt att få ta över bostaden om hon bäst behöver den. Eftersom den tillhör hennes före detta partner, så måste det också anses skäligt utifrån samtliga omständigheter att hon övertar den. I detta fall finns förutsättningar för att din dotter skulle kunna överta bostaden, eftersom hon har ett 1 år gammalt barn som behöver stabilitet, hon är studerande och skulle tvingas flytta om hon inte har ett stabilt boende i Uppsala. Dock beror den här möjligheten på hur enkelt hon skulle kunna hitta en alternativ bostad och vilka behov hennes före detta partner har av bostaden. Det är vanligt att en bostadsrätt är värd betydligt mer än en sambos andel i samboegendomen. Om det är fallet skulle din dotter behöva betala det överskjutande beloppet för att helt överta bostaden.

Även om ett avtal skrevs där bostaden undandras från samboegendomen, så kvarstår rätten att överta bostad enligt 22 §. Dock är kraven för att den här rätten ska gälla mycket högre ställda för en bostad som inte ingår i bodelningen. Eftersom det inte finns gemensamma barn, så skulle det krävas mycket för att din dotter skulle få rätt till bostaden. Av den anledningen är det säkrare att inte låta din dotters sambo undandra bostaden i ett samboavtal och hon bör inte skriva under det.

I övrigt vill jag poängtera att din dotter inte bör skriva under ett avtal som hon inte känner sig bekväm med. Om hon godkänner ett samboavtal, så kommer det kunna göras gällande emot henne. Dock beskriver du din dotters före detta partner som aggressiv och det verkar som om han pressar din dotter i den här frågan. Om din dotter skulle underteckna ett samboavtal under allvarliga hot eller tvång, så ska avtalet inte anses gällande.

Sammanfattning

Utan ett samboavtal, så ingår bostadens värde i beräkningen av din dotters och hennes före dettas andelar i den gemensamma samboegendomen. Utifrån de här andelarna ska de faktiska sakerna och bostaden fördelas mellan dem. Vanligen beräknas en sambos andel genom en hälftendelning av det sammanlagda värdet av alla samboegendom, men eftersom det i det här fallet rör sig om en kortare relation, så skulle en jämkning kunna göras till din dotters nackdel. Hon får då en mindre andel i samboegendomen.

Om bostaden inte undandras, så har hon rätt att överta den och om den är värd mer än hennes andel ska hon betala mellanskillnaden. Dock beror den här rätten på en skälighetsbedömning där hennes behov av bostaden ställs mot hennes före detta partners behov. Eftersom hon är ensamstående med barn och studerande, så finns flera förutsättningar för henne att få rätt i frågan.

Ett samboavtal som undertecknas kan undandra bostaden från bodelningen, men rätten att överta bostad enligt SamboL 22 § kan inte avtalas bort. Dock är denna rätt väldigt begränsad och det skulle ställas mycket högre krav i en skälighetsbedömning för att din dotter skulle få överta bostaden enligt denna regel. Hon bör alltså inte skriva under samboavtalet om hon inte känner att hon kan gå med på villkoren som ställs upp i det.

Råd

Din dotter bör inte skriva under ett samboavtal hon inte känner sig bekväm med, eftersom det alltid kan göras gällande mot henne om hon inte blev hotad eller på ett allvarligare sätt tvingad att skriva på det.

För att få mer utförlig information, en bättre prognos för möjligheten att överta en bostad och eventuella konsekvenser av ett samboavtal, så rekommenderar jag er att vända er till en kvalificerad jurist för rådgivning.

Kommuner erbjuder ofta olika typer av familjerådgivning och kan bland annat hjälpa till i separationer och problem i relationer. Om det är så att din dotter och hennes före detta sambo har allvarligare problem att samarbeta, så kan en idé vara att höra av sig till kommunen och fråga om möjligheter till stöd.

Du beskriver din dotters före detta som aggressiv och detta kan har olika innebörd för olika människor och kan exempelvis innebära att han endast är aggressiv i just frågan om det här samboavtalet, men om din dotter känner sig trängd och det rör sig om allvarligare former av påtryckningar, så finns det kanske anledning att kontakta polisen. Det finns även många olika jourer online och per telefon där det går att prata, söka hjälp av olika slag och få råd.

Jag hoppas att det här svaret har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?