FrågaKÖPRÄTTÖvrigt23/06/2022

Rätt att själv avhjälpa fel vid köp av tjänst mellan näringsidkare

Hej. Mitt företag har anlitat en målar firma för att spackla och tapetsera våra nya kontorslokaler. Resultatet blev en katastrof men de har ändå skickat fakturan på 81 000kr. Jag vägrar betala och tog dit en besiktningsman som bekräftade att jobbet inte var fackmannamässigt utfört. Han påstod då att man INTE behöver anlita samma företag enligt lag, utan man har rätt att ta in en annan firma som åtgärdar jobbet. Stämmer detta att det finns en paragraf för det, eller måste jag enligt lag använda samma firma för åtgärda sina fel.(vilket jag inte vill) Det börjar bli riktigt infekterat så jag vore tacksam för ett svar. 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att ditt företag har anlitat en målerifirma (en näringsidkare) för att utföra en tjänst, men att målerifirman inte har utfört tjänsten fackmannamässigt, att tjänsten därför är behäftad med fel och att du nu undrar om det finns någon möjlighet att anlita en annan målerifirma för att avhjälpa felet. 


Konsumenttjänstlagen äger inte tillämpning 

Frågor om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL). Med “konsument” förstås en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. En “näringsidkare” är i stället en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 a § andra och tredje stycket KTjL). Som jag tolkar din fråga är det ditt företag som har anlitat målerifirma. I ditt fall är det därför inte fråga om en konsumenttjänst och KTjL äger således inte heller tillämpning på just din situation (jämför 1 § första stycket KTjL). 


Vilka rättskällor kan då tillämpas på den uppkomna situationen?

Det finns ingen särskild lag som reglerar köp av tjänst mellan näringsidkare. I första hand är det därför det som har avtalats mellan näringsidkarna som ska gälla. Däremot kan 36 § avtalslagen åberopas för att jämka ett avtalsvillkor som är oskäligt. I de fall parterna inte har avtalat något samt KTjL och den allmänna köplagen (KöpL) har samma principer, kan även antas att de (principerna) ska tillämpas vid köp av tjänster mellan näringsidkare (jämför NJA 2013 s. 1174). Min bedömning är att de bestämmelser som finns i KTjL om fel i tjänst är mycket lika de bestämmelser som finns i KöpL om fel i vara. För att besvara din fråga kommer jag därför nedan att tillämpa KöpL analogt. Att KöpL tillämpas “analogt”, innebär att den (lagen) tillämpas på en situation som saknar uttrycklig lagbestämmelse. 


Kort om fel i vara enligt köplagen

Om en varas art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om en vara inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § första stycket KöpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Detsamma gäller om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).


Avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL).


Om du vill läsa mer om prisavdrag och/eller hävning, kan du göra det här och här


Köparens rätt att kräva avhjälpande eller omleverans

Att säljaren avhjälper felet, betyder att han eller hon reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket KöpL), vilket innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL). 


Säljarens rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans

Även om köparen inte har krävt att så ska ske, har säljaren dock en rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Samtidigt som bestämmelsen i 34 § KöpL kan sägas innebära en rätt för köparen att kräva avhjälpande eller omleverans (se ovan), kan bestämmelsen i 36 § första stycket KöpL sägas innebära en rätt för säljaren att avhjälpa felet. För att säljaren ska ha rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans krävs dock att det (avhjälpandet eller omleveransen) kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL). Säljaren har inte heller rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte skäligen kan krävas att köparen ska avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida (36 § andra stycket KöpL). I en sådan situation har köparen även rätt till ersättning, om förutsättningarna för säljarens skadeståndsskyldighet enligt 40 § KöpL är uppfyllda.


Slutsats 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen sägas vara att det inte finns någon uttrycklig lagbestämmelse som reglerar just din situation, eftersom det är fråga om köp av tjänst mellan näringsidkare. I första hand gäller det som har avtalats mellan ditt företag och målerifirman. Om ni inte har avtalat något, torde bestämmelserna i KöpL kunna tillämpas analogt. Observera emellertid att rättsläget tycks vara något oklart i detta sammanhang. 


Enligt KöpL har säljaren rätt att avhjälpa felet, även om köparen inte kräver det. Jag vill därför ogärna påstå att köparen alltid skulle ha rätt att – enligt lag – ta in ett annat företag än säljaren för att avhjälpa felet. Däremot har köparen rätt att själv avhjälpa felet – till exempel genom att anlita ett annat företag –, om (1) säljaren inte företar avhjälpande eller (2) det inte skäligen kan krävas att köparen ska avvakta avhjälpande från säljarens sida. Eftersom frågan om det skäligen kan krävas av en köpare att avvakta avhjälpande från en säljares sida ska avgöras mot bakgrund av en helhetsbedömning i det enskilda fallet och eftersom jag inte har tillgång till samtliga omständigheter i just ditt fall, är det dessvärre inte möjligt att här ge ett konkret svar på om du med stöd av 36 § andra stycket KöpL kan avhjälpa felet på egen hand eller inte. Även om det mycket sannolikt går att argumentera för att du ska få avhjälpa felet själv enligt den nu nämnda bestämmelsen, är min rekommendation ändå därför att du först kontaktar målerifirman för att ge denna (målerifirman) tillfälle att lämna råd och anvisningar. 


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare