Rätt att nyttja parkeringsplats trots att bostadsrätt hyrts ut i andra hand

2019-09-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Juridisk person har ansökt till styrelsen om att hyra ut lägenheten till sin dotter under ett år. Styrelsen har beviljat detta. Företaget disponerar/hyr en garageplats av föreningen. P-platserna följer aldrig lägenheten utan det är en separat kö. Nu vill han behålla garageplatsen och anmodar oss att bevisa varför han inte skall behålla garageplatsen annars går han till hyresnämnden.Min fråga. Är det skillnad mellan privat medlem och juridisk person i detta fall eller gäller samma för juridisk person? Han avstår ju lägenheten under viss tid. Föreningen har kö till garageplatserna som är under jord.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Såsom jag förstår din fråga är du medlem i en bostadsrättsförening. En av bostadsrättsinnehavarna i föreningen är en juridisk person som nu hyr ut sin bostadsrätt i andra hand, något som styrelsen beviljat. Den juridiska personen hyr även en garageplats som, såsom jag tolkar det, hyrs ut separat genom ett eget avtal och inte i och för sig är beroende av medlemskap i föreningen. Såsom jag tolkar det är styrelsen av uppfattningen att andrahandsuthyrning ska innebära att utlåtelsen av garageplatsen till den juridiska personen upphör.Din fråga aktualiserar huvudsakligen bostadsrättslagen (BrL) och jordabalken (JB).

Utredning

Enligt 7 kap. 10-11 §§ BrL får en bostadsrättslägenhet hyras ut i andra hand av bostadsrättsinnehavaren. Det faktum att det handlar om en uthyrning innebär enligt min uppfattning med nödvändighet att bostadsrättsinnehavaren fortfarande innehar bostadsrätten. Hyresgästen får sålunda endast nyttja bostadsrätten mot ersättning, vederbörande blir inte medlem i föreningen och har ingen rätt till bostadsrätten som sådan. En andrahandsuthyrning av en bostadsrätt innebär alltså inte att bostadsrättsinnehavaren förlorar sin ställning som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen. Ett avtal om upplåtelse av en parkeringsplats på en fastighet utgör enligt min uppfattning ett hyresavtal enligt 12 kap. JB. Detta avtal är alltså fristående från medlemskapet i bostadsrättsföreningen och ägandet av bostadsrätten. Det finns dock med största sannolikhet regleringar i stadgarna av innebörd att endast den som är medlem i föreningen kan hyra en parkeringsplats på fastigheten. Rent juridiskt är det dock två separata rättsliga förbindelser.

Tillämpat på det nu aktuella fallet innebär ovanstående att den juridiska personen enligt min uppfattning har rätt att fortsätta nyttja parkeringsplatsen oavsett om dess bostadsrätt hyrs ut i andra hand eller inte. Detta eftersom uthyrningen inte påverkar dess medlemskap i föreningen, ägande av bostadsrätten eller nyttjanderätt till parkeringsplatsen. Förutsatt att inget annat framgår i stadgarna eller avtalet om uthyrning av parkeringsplatsen kan alltså föreningen inte frånta den juridiska personen dess rätt att nyttja parkeringsplatsen på den grund att dess bostadsrätt nu hyrs ut i andra hand.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig och/eller bostadsrättsföreningens styrelse är att ni inte försöker hindra den juridiska personen från att nyttja parkeringsplatsen då den har rätt att göra det oavsett vem som nyttjar dess bostadsrätt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll