FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/07/2019

Rätt att häva köp av husvagn enligt Köplagen pga fuktskador

Hejsan, köpte en husvagn på blocket, säljaren säger den är nybesiktad gastestad mögelfri och fukttestad. Vi slår till om hopp av en bra affär. vi gör på kvällen en storstädning och upptäcker att han målat och byggt över fuktskador. Jaja tänkte vi, det är ju tort, vi åker sedan på en liten semester tripp och när vi sitter i husvagnen så börjar det regna, och det läker in vatten i hela fronten på vagnfn, och runt taklucka. Jag ringer säljaren och frågar om han kan köpa tillbaka den, de vill han inte men han kan laga den säger han. Detta är bara tre dagar efter köpet. Och jag vill inte att han ska foga över all fuktskada med någon massa som han kommer att göra.

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått det som att husvagnen, som köpts på blocket av en privatperson, är behäftad med fuktskador. Den lag som är tillämplig vid köp mellan privatpersoner är Köplagen (KöpL), till den del köparen och säljaren inte kommit överens om något annat, 3 § KöpL. Om ett från lagen avvikande avtal gäller mellan köparen och säljaren gäller istället det i första hand, eftersom KöpL inte är tvingande. I mitt svar kommer jag dock utgå från vad som gäller enligt KöpL.

Jag uppfattar det som att fuktskadorna i husvagnen utgör fel i vara och att ni därmed vill häva köpet på denna grund.

Undersökningsplikt

Ni har som köpare inte rätt att åberopa sådana fel som ni måste antas ha känt till vid köpet, 20 § KöpL. Detta innebär att om ni hade känt till att husvagnen var fuktskadad vid köpet, skulle ni inte kunna göra detta fel gällande. Undersökningsplikten fungerar som så att om ni undersökte husvagnen innan köpet får ni inte åberopa sådant som ni borde ha märkt vid undersökningen, såsom fel i vara. Ifall ni inte undersökte husvagnen innan köpet, trots säljarens uppmaning, får ni heller inte åberopa sådant ni borde ha märkt vid en undersökning av den, såsom fel i vara.

Det finns praxis (NJA 1996 s. 598) på detta område, avseende vad man som köpare borde ha märkt eller inte i ett fall som är liknande ert. Fallet rör ett köp av en husbil som visade sig ha fuktskador varpå köparen av husbilen ville häva avtalet. Köparen hade innan köpet undersökt husbilen två gånger och då känt lukten av mögel samt påtalat detta för säljaren. Säljaren förnekade dock förekomsten av mögel, vilket köparen tillslut godtog. Mögel fanns dock i husbilen och tvisten togs sedan till domstol, (ända till HD). HD menade att köparen förvisso borde ha märkt förekomsten av möglet vid sina undersökningar av husbilen men att köparen, genom säljarens nekande svar, blev föranledd att inte gå vidare med sin undersökning. Köparen hade då rätt att häva köpet med anledning av det förekommande möglet.

Vad gäller ert fall så tolkar jag det som att en undersökning av husvagnen inte gjorts innan köpet och att säljaren inte heller uppmanat er att göra det. Vidare uppfattar jag det som att husvagnens fuktskador täckts genom att säljaren byggt och målat över dem. Slutligen framgår det att säljaren meddelat er att husvagnen både var fukttestad och mögelfri. Dessa omständigheter talar då för att ni har rätt att åberopa felet.

Riskövergång

Enligt 21 § KöpL ska bedömningen av varans felaktighet ske när risken för varan går över på köparen (riskövergången sker vanligen då varan överlämnas till köparen enligt avtal 13 § KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som föreligger vid denna tidpunkt, även om de visar sig först senare, om ett sådant fel redan fanns innan risken gick över på köparen.

Detta innebär alltså att husvagnens fuktskador måste ha funnits redan när ni köpte husvagnen för att ni ska ha rätt att åberopa dessa som fel i vara. I detta fall kan man, utifrån den information som getts, med säkerhet hävda att fuktskadorna i husvagnen redan fanns då ni köpte den. Det är således säljaren som ansvarar för fuktskadorna i husvagnen.

Reklamation

För att kunna åberopa fel i vara (husvagnen) krävs det att ni undersökt husvagnen när den kommit er tillhanda och att ni reklamerat felet till säljaren inom skälig tid, 31-32 §§ KöpL. Att reklamera inom skälig tid innebär att reklamera så fort möjlighet till det ges. I detta fall framgår det att ni både undersökt husvagnen då den kommit er tillhanda samt meddelat säljaren om felet. Detta betyder att ni kan åberopa påföljderna vid fel i vara, vilka regleras i 34-39 §§ KöpL.

Felpåföljd; avhjälpande, prisavdrag, hävning

Man brukar i första hand kräva avhjälpande (reparation) av felet, 34 § KöpL. Om säljaren vill avhjälpa felet har denne i regel rätt att göra det, 36 § KöpL. Enligt 35 § KöpL måste köparen framföra ett krav om avhjälpande till säljaren i samband med reklamationen, eller inom skälig tid därefter.

Prisavdrag eller hävning blir aktuellt i andra hand, om avhjälpandet inte blir av eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, 37 § KöpL. Det krävs att avtalsbrottet ifråga (husvagnens fuktskador) är av väsentlig betydelse för er och att säljaren insåg eller borde ha insett detta, för att ni ska ha rätt att häva köpet, 39 § KöpL. Bedömningen av om varans fel (husvagnens fuktskador) är av väsentlig betydelse utgår till stor del från skillnaden mellan å ena sidan felet och effekten av det och å andra sidan vad ni med fog kunde förvänta er. Vad som anses vara "av väsentlig betydelse" finns det inget allmänt uttömmande svar på, utan får avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. En utgångspunkt vid väsentlighetsbedömningen sägs generellt vara du som om köpare berövas möjligheten till den huvudsakliga nyttan av vad du hade anledning att förvänta dig av avtalet. Om ni inte skulle ha gått med på att köpa husvagnen alls, ens på andra villkor, om ni vid avtalstillfället insett att husvagnen skulle ha haft det aktuella felet vid leverans, får ett behov av att kunna häva köpet anses föreligga.

Som ovan nämnt krävs det alltså både att felet är av väsentlig betydelse för er och att säljaren borde ha insett det. I detta fall kan man hävda att dessa kriterier är uppfyllda då syftet med en husvagn är att man ska kunna vistas/bo i den, vilket blir svårt om den är behäftad med fuktskador som dessa och då regn även läcker in i den. Detta talar då för att en rätt till hävning kan föreligga.

Sammanfattning

De givna omständigheterna i detta fall och gällande rätt på området talar alltså för att ni kan ha rätt att häva köpet och få pengarna åter. I ert fall framgår det dock att säljaren inte gått med på att köpa tillbaka husvagnen. Min rekommendation är att ni i första hand, vid en reklamation av felet till säljaren, argumenterar för att felet är av väsentlig betydelse för er och att ni därmed har rätt att häva köpet enligt KöpL. Ni kan i andra hand kräva avhjälpande av felet och i tredje hand prisavdrag motsvarande reparationskostnaderna. Förklara således för säljaren vad som gäller enligt lagen och om säljaren inte går med på något av det kan ni ta ärendet vidare till domstol.

Att tänka på är dock att tvister i domstol kan innebära stora kostnader, varför det alltid är att rekommendera att i första hand försöka träffa en överenskommelse på frivillig basis. Om en sådan överenskommelse dock inte kan träffas och ni bestämmer er för att ta detta vidare till domstol kan det vara bra att anlita ett ombud. Om ni vill ha hjälp med att ta ärendet vidare kan ni kontakta oss på info@lawline.se.

Hoppas att detta svar är till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”