Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

FRÅGA
Vi har renoverat badrummet och en underentreprenör till vår snickare råkade borra hål i vår dusch i tvättstugan, som ligger utanför entreprenaden. Nu är badrummet färdigt och de vill ha betalt, men vi har inte hört hur dem ska åtgärda tvättstugan. De vill nog bara glömma och gå vidare... Vad har vi för rätt att hålla inne med pengar för badrummet tills dem har löst problemet med tvättstugan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är privatperson och anlitat en näringsidkare för denna renovering. I dessa fall är konsumenttjänstlagen (KtjänstL) tillämplig.

Fel i tjänst?

Näringsidkare har en skyldighet att utföra tjänsten fackmannamässigt, vilket är de egenskaper som du som konsument ska kunna räkna med (4 § KtjänstL).

Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § kan kräva ÄVEN om avvikelsen beror på en olyckshändelse (9 § KtjänstL).

Reklamation:

Om du som konsument vill åberopa att tjänsten är felaktig skall du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Underrättelse som sker inom två månader efter det att du märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse

Påföljder vid fel:

Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sidafår konsumenten hålla inne betalningen (19 § KtjänstL). Denna rätt syftar till att utöva press på näringsidkaren, i första hand för att få denne att avhjälpa felet.

Du har vidare rätt att kräva att felet avhjälps av näringsidkaren om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stor i förhållandet till felets betydelse för dig som konsument (20 § första stycket KtjänstL).

Avhjälpandet ska ske inom skälig tid efter det att du som konsument gett näringsidkaren möjlighet till det (20 § tredje stycket KtjänstL).

Avhjälpande skall också ske utan kostnad för dig konsument (20 § fjärde stycket KtjänstL).

Avhjälps inte felet får du som konsument göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjänstL). Prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig som konsument att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjänstL).

Skadestånd:

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel (31 § tredje stycket KtjänstL).

Sammanfattningsvis:

Om skadan på er dusch är att se som ett fel i tjänst och du reklamerar i tid har du rätt att hålla inne betalningen medan du väntar på avhjälpning av felet. Om felet ändå inte avhjälps har du rätt att begära avdrag på priset. Om felet orsakat skador har du även rätt till skadestånd såvida inte felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar. Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?