Rätt att ge lägre lön till icke-fackliga arbetstagare?

2016-11-25 i Fackförening
FRÅGA
Rätt eller fel av arbetsgivare att ge lägre lön till arbetstagare som inte är fackligt ansluten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett kollektivavtal innebär att parterna, facket och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation, binds upp av detta och kan inte träffa överenskommelser som strider mot avtalet, 27§ MBL. Ett personligt anställningsavtal får alltså inte strida mot kollektivavtalet.

Om en arbetstagare inte är bunden av kollektivavtal, eftersom denne inte är fackligt ansluten så råder avtalsfrihet. Man kan alltså, inom lagens regler, avtala om villkor så som lön. Om arbetsgivaren däremot är bunden av ett kollektivavtal får arbetsgivaren inte utan vidare förhandla med icke-fackliga arbetstagare, eftersom, som tidigare nämnt, så får inte en part träffa överenskommelse i strid med kollektivavtalet. Vad detta innebär är att det personliga avtalet mellan en icke-facklig arbetstagare och en arbetsgivare är giltigt men arbetsgivaren tvingas betala skadestånd till facket enligt 54-55§§ MBL. Om inte arbetsgivaren heller är bunden av kollektivavtal finns givetvis inte en sådan här skadeståndsskyldighet.

Det är alltså möjligt av en arbetsgivare att ge lägre lön till arbetstagare som inte är fackligt ansluten men en skadeståndsskyldighet gentemot facket kan uppkomma.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej , " Om en arbetstagare inte är bunden av kollektivavtal, eftersom denne inte är fackligt ansluten så råder avtalsfrihet. " ? En anställd är väl ändå bunden och har att följa de regler och villkor som följer av kollektivavtalet på platsen , om sådant finns i förhållandet. Detta oberoende om den anställde valt att inte vara medlem i facket. " Det är alltså möjligt av en arbetsgivare att ge lägre lön till arbetstagare som inte är fackligt ansluten men en skadeståndsskyldighet gentemot facket kan uppkomma. " såvida det inte - och som i det flesta fall - anges i själva anställningsavtalet att arbetsgivaren tillämpar lön & villkor enligt kollektivavtal ... Mvh Åsa AD 2007 nr 90 : Frågan om en arbetsgivare, som är bunden av ett kollektivavtal, uttryckligen träffat ett avtal med en arbetstagare om att kollektivavtalet ska tillämpas på arbetstagaren är ofta av underordnad betydelse. När en utanförstående arbetstagare sysselsätts i arbete som omfattas av ett kollektivavtal brukar nämligen anses att anställningsavtalet hämtar sitt innehåll från det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtalet, såvitt inte något annat överenskommits mellan arbetsgivaren och den arbetstagaren (se t.ex. AD 1978 nr 163 [ Zeteo ] [ Karnov ], AD 1984 nr 79 [ Zeteo ] [ Karnov ] och 1990 nr 33 [ Zeteo ] [ Karnov ] och där anmärkta rättsfall). Kollektivavtalet anses ha en s.k. normativ effekt på den utanförståendes anställningsavtal. Denna praxis bygger på tanken att kollektivavtalet får verkan som bruk och sedvänja på arbetsplatsen och på så sätt fyller ut det enskilda anställningsavtalet. Normalt sett har därmed en utanförstående arbetstagare rätt till de löneförmåner och anställningsvillkor som finns i det tillämpliga kollektivavtalet, men måste å andra sidan också följa de förpliktelser som finns i det avtalet. Om inget annat avtalas tar alltså arbetstagaren anställning på de villkor som anges i kollektivavtalet, och kommer därmed ”varken i bättre eller sämre läge än om han eller hon varit ansluten till det berörda arbetstagareförbundet” (AD 1978 nr 163 [ Zeteo ] [ Karnov ]). De löne- och anställningsvillkor som avses är sådana som är generellt tillämpliga (se t.ex. AD 1991 nr 100 [ Zeteo ] [ Karnov ]). En utanförstående arbetstagare kan inte grunda någon direkt rätt på kollektivavtalet som sådant (se AD 1983 nr 184 [ Zeteo ] [ Karnov ]).
2017-03-09 10:47
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (85144)