Rätt att få skälig tid att sätta in sig i handlingar vid myndighetsärenden?

2016-03-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Finns det någon lag eller paragraf som stödjer att ett ombud /person ska få skälig tid på sig att sätta sig in i ett ärende inför ett yttrande till en myndighet?Jag har nämligen hämtat ut en 10 cm tjock bunt med handlingar och myndigheten i fråga har gett 2 veckor att inkomma med yttrande.Omöjligt att få tag på ett ombud som med så snäva marginaler hinner detta, de har ju annat inbokat också. Tänker yrka på minst en månad förlängd yttrandetid men vill veta om det finns någon lag att stödja sig på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattande bedömning och råd

Eftersom du har fått en ganska tjock bunt på 10 cm med handlingar som du både ska läsa och fundera igenom och det är svårt för dig att få tag på ett ombud på kort tid så kan du begära om ytterligare tid, såvitt jag kan bedöma. Mitt råd är att du begär den tid du behöver, om du behöver en månad så kan du begära det. Stödet för att du ska få ytterligare tid är att du har rätt att yttra dig enligt 17 § i Förvaltningslagen och för att den rätten ska vara meningsfull måste du ha tillräckligt med tid för att läsa igenom och bedöma materialet du ska yttra dig kring. Detta stöds av bland annat uttalanden från Justitieombudsmannen.

Om du inte får ytterligare tid på dig och myndigheten ändå beslutar i ärendet så kan du rent generellt överklaga beslutet, om du inte är nöjd med det. Vill du överklaga beslutet kan du i överklagan påpeka att du inte fått tillräckligt med tid på dig att yttra dig.

Utredning

Handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter regleras i bland annat Förvaltningslagen. Av den lagens 17 § framgår att ett ärende som huvudregel inte får avgöras utan att den som är part har fått tillfälle att yttra sig över tillförda uppgifter, under förutsättning att ärendet rör myndighetsutövning. Det finns undantag från regeln, se 17 § st. 1, men eftersom du fått möjlighet att läsa materialet och yttra dig så verkar ditt fall inte omfattas av någon av undantagssituationerna.

Det framgår inte av din fråga om ärendet rör myndighetsutövning, men eftersom du fått möjlighet att yttra dig så utgår jag från att så är fallet. Att ett ärende rör myndighetsutövning kan rent generellt beskrivas som att myndigheten med stöd av lag ensidigt beslutar i en fråga som rör en enskild. Det kan handla om förmåner, rättigheter, skyldigheter eller liknande.

Det är vanligt att myndigheten anger att yttrandet ska ges inom en viss tid, som i ditt fall. Hur lång den tiden ska vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad det är för typ av ärende, hur omfattande materialet är och om den enskilde behöver anlita ombud eller biträde spelar roll. Rent allmänt ska dock tiden vara skälig, så att den som ska yttra sig får en verklig chans att studera materialet och yttra sig om det. Såvitt jag kan bedöma gäller detta även för ombud.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (588)
2021-01-18 Rättegångskostnader under pågående LVU -vård
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (88213)