Ränta vid lån mellan bolag

2021-09-03 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej!Jag har som företagare (AB) lånat ut pengar till en annan företagare (AB). Skuldebrev finns upprättat och transaktionen är utförd via bank. I skuldebrevet finns två borgenärer (privatpersoner) utöver företaget som lånat pengar. Den avtalade räntan har satts till 10% i skuldebrevet per månad. Löptiden för lånet var satt till en månad. Låntagaren behövde mer tid på sig att betala tillbaka kapitalbeloppet och lånet förlängdes då muntligt. Det har nu gått 9 månader och låntagaren slutade att betala räntan efter de första två månaderna och kapitalbeloppet kvarstår att betalas. Frågan är; Finns det något maxtak för hur mycket ränta som får tas i sådana högrisklån, AB mellan AB? Jag vill skicka detta vidare till kronofogden men undrar vad som gäller mellan räntan i sådana lån. Det är svårt att hitta korrekt information om maxränta och dylikt på nätet. Tittar man på det på årsbasis hamnar räntan på 120%. Hade de kunnat låna via bank hade de givetvis gjort det istället. Vart går gränsen för hur hög ränta man kan ta? Och vad händer om man anser att räntan är för hög hos kronofogden/domstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Ränta

Jag utgår i din fråga från att aktiebolagen är fristående från varandra och således att låneförbudsreglerna och de tillhörande undantagen i 21 kap. aktiebolagslagen inte aktualiseras.

Hur hög ränta man får ta ut beror på vad som är avtalat. Det går således inte att ändra räntesatsen under tiden, trots att gäldenären (den som har lånat pengarna) inte betalar. Däremot har du rätt att ta ut en dröjsmålsränta för det fall en förfallodag är avtalad (vilket verkar vara fallet). Har ni inte avtalat om en specifik dröjsmålsränta så har du rätt till en räntesats motsvarande referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen). För år 2021 är referensräntan 0,00 %. Med andra ord är er avtalade ränta högre än den lagstadgade dröjsmålsräntan. Således kommer er avtalade ränta att fortsätta löpa (7 § räntelagen).

Hur ska du gå till väga?

Eftersom du i dagsläget inte kan kräva en högre räntesats än den befintliga så fortsätter räntan att löpa till dess att gäldenären betalar. För att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in skulden behöver du en så kallad exekutionstitel. Det kan du få genom att antingen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller genom att väcka en fullgörelsetalan (13 kap. 1 § rättegångsbalken). Vid ett betalningsföreläggande prövar inte Kronofogden ärendet materiellt. Detta innebär att ärendet läggs ner om gäldenären bestrider betalningsskyldighet. Vid en prövning i domstol kommer dock ärendet att prövas materiellt. Med andra ord prövar domstolen då huruvida ett skuldförhållande föreligger. Om du väcker talan i domstol har du även möjlighet att yrka att domstolen ska fastställa en högre räntesats till dess att skulden betalas. Det finns inget maxtak på hur hög ränta man får kräva. Är den oskäligt hög finns det dock en stor risk för att domstolen väljer att jämka räntan till en mer skälig nivå.

Sammanfattning

För att få ändra räntesatsen måste du väcka en fullgörelsetalan i domstol och yrka att skulden samt den önskade räntesatsen ska betalas. Om en sådan talan bifalls resulterar den i en exekutionstitel. Denna kan du sedan använda för att få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in skulden. Du kan även välja att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten direkt. Kronofogden gör dock ingen materiell prövning av ärendet så om gäldenären bestrider betalningsskyldighet kommer ärendet att läggas ner. Det finns inget maxtak för hur hög ränta som får krävas. Dock kan domstolen jämka den yrkade räntan om den anses oskälig.

Om du har några frågor om mitt svar eller vill ha mer hjälp med att ta ditt ärende vidare får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (98)
2021-09-03 Ränta vid lån mellan bolag
2021-08-18 Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?
2021-08-04 Kräva dröjsmålsränta trots att den inte avtalats
2021-08-01 Vilken referensränta ska användas när dröjsmålsränta ska beräknas?

Alla besvarade frågor (96369)