Räknas starka lukter i en hyresrätt som störning?

2021-06-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag undrar, är det bara ljud som kan räknas som störning i en lägenhet, eller kan även annat räknas som störningar också? Jag tänker, när grannarna lagar så stark mat så att det går ut i ventilationen, går igenom allt vad filter heter, och hela sovrummet sedan luktar riktigt stark chillifrukt och så fränt att det inte går att sova.Är det något man ska tåla i ett flerfamiljshus, eller bör grannarna tänka sig för vad man lagar för mat sent på kvällen?Jag tänker mig att lukter är ju sinnesintryck precis som ljud, och precis som att man inte ska ha för höga ljud och fester sent på kvällarna, på samma sätt tänker jag med att man inte ska laga allt för stark mat sent på kvällarna så att det går ut för mycket i ventilationen?Eller är det något jag tänker fel här?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att dina grannar lagar stark mat och att lukten tränger in i din lägenhet, vilket du upplever som störande genom att bl.a. uppleva sömnsvårigheter. Nu undrar du om lukter kan tolkas som störningar och om det finns något du kan göra åt situationen. Din fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB).

Störningar begränsas inte till ljud/vibrationer - lukter kan utgöra störningar

En hyresgäst har en plikt att se till att de i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § JB). I lagtexten framgår inte närmare vad som avses med en störning, varför vägledning i frågan om huruvida lukt kan vara en störning får hämtas från förarbeten och rättspraxis.

I förarbeten till den ändring i Jordabalken som gav 12 kap. 25 § JB sin nuvarande utformning, prop. 1992/93:115, redogörs vad som ska anses vara en störning. Begreppet "störning" specificeras där inte till en särskilt form av störning och öppnar således upp för att inbegripa alla möjliga typer av störningar, inklusive lukter.

Det finns flera rättsfall där rätten har betraktat en lukt som en störning för grannar och andra i området. I bl.a. RH 1994:84 ansåg Hovrätten att brandlukt och annan stickande lukt utgjorde en störningar som påverkade grannar.

Sammantaget kan konstateras att en lukt kan utgöra en störning och att begreppet "störning" i lagtexten inte begränsas till ljud eller vibrationer.

Bedömning av huruvida en störning bör tålas - i ditt fall bör den tålas

Du beskriver att dina grannar lagar stark mat med chilifrukter och att lukten från matlagningen tränger in i din lägenheten genom ventilationen. Eftersom du påverkas av lukten och det försämrar din förmåga att sova, är det uppenbart att det är en störning. Frågan som nu måste besvaras är om det är en störning som uppfyller kravet i 12 kap. 25 § JB, dvs. att det är en sådan störning som i sådan grad kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön att den inte skäligen bör tålas.

När man bedömer vilka störningar som skäligen bör tålas får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar grannar ska behöva tåla. Någon särskild hänsyn till grannar som är känsligare än normalt kan inte tas, och inte heller till grannars särskilda behov som inte är förenliga med vad som är ett vanligt förekommande (exempelvis avvikande sovtider etc).

Att mat lagas på varierande sätt och med olika ingredienser, som följaktligen luktar, är i sig något som kan antas att det skäligen bör tålas då det är ett vanligt förekommande och nog är den allmänna uppfattningen att det bör tålas. Det är inte heller något fel i sig med hyresgästens beteende. Gör man en helhetsbedömning är det nog inte fråga om en sådan störning som omfattas av regeln i 12 kap. 25 § JB. I praxis har störande lukter nästan bara varit lukter som har kunnat härledas från att hyresgästen hade vanvårdat lägenheten genom att t.ex. urinera på golvet eller elda föremål som ger av sig giftiga gaser.

Min rekommendation - Vänd dig till hyresvärden och klaga om ventilationen

Dit uppmärksamheten i stället kan vändas är till ventilationen, då det verkar som att ventilationssystemet i byggnaden, eller i vart fall där din lägenhet är belägen, är bristfälligt. Om lukten från en grannens matlagning på ett sådant kännbart sätt kan tränga in i din lägenhet är troligen något fel med ventilationen eller isoleringen mellan lägenheterna.

Min rekommendation är att du genast kontaktar din hyresvärd och upplyser om lukten och säger att du anser att det är en brist i lägenheten som ska avhjälpas genom att vidta de åtgärder som krävs för att lukten inte ska kunna tränga igenom till din lägenhet. Vid brist i en hyresgästs lägenhet tillämpas 12 kap. 11 § JB, där bristen i första hand ska avhjälpas av hyresvärden. Om hyresvärden underlåter att avhjälpa bristen får hyresgästen avhjälpa den på hyresvärdens bekostnad.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96493)