Rådighetsinskränkning och övertaganderätt i testamente

Vi har upprättat testamente eftersom vi har var sitt särkullbarn. Vi är gifta.

I testamentet står texten

"Egendomen och det som trätt i stället för den skall inte omfattas av rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som bröstarvinges maka gör gällande vid bodelning".

Vi har skrivit att arv skall vara enskild egendom men vad betyder ovan text ?

Tacksam för svar

KERSTIN

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Egendom och det som trätt i stället för den skall inte omfattas av rådighetsinskränkningar

Egendom och det som trätt i stället: Med det menas just egendomen som ärvs av arvtagaren och "det som trätt i stället för den" kan vara pengar eller annan egendom som erhålls genom försäljning, byte etc. av egendomen.

Rådighetsinskränkning innebär att man inte kan utnyttja sin äganderätt fullt ut. Exempel på rådighetsinskränkningar är att pantsättning, uthyrning, försäljning av egendomen m.m. inte får ske. Den meningen som ni har formulerat i ert testamente innebär alltså att inga sådana inskränkningar i äganderätten kommer att förekomma (äganderätten kan med andra ord utnyttjas fullt ut).

Inte heller bli föremål för övertaganderätt som bröstarvinges maka gör gällande vid bodelning

Övertaganderätten finns exemplifierad i 11:8 ÄktB (hittas här). Bestämmelsen gäller makarnas gemensamma bostad. Denna bestämmelse innebär att den make som bäst behöver egendom har rätt att överta en gemensam bostad som tillhör den andra maken.

Men om det inte rör om just bostad borde formuleringen innebära att makan inte ska ha del av egendomen vid en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Egendomen är alltså inte att se som giftorättsgods utan som enskild egendomen vilken inte ska ingå i bodelningen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning