FrågaPROCESSRÄTTDomstol10/02/2020

Prövningstillstånd

Hur erhåller man prövningstillstånd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är prövningstillstånd?

Prövningstillstånd är ett tillstånd där en högre instans måste bevilja prövning för att målet ska tas upp i den aktuella domstolen. Det gäller exempelvis för Allmänna domstolars hovrätt och Högsta Domstolen och förvaltningsdomstolarnas Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Prövningstillstånd meddelas normalt sett endast om det är ett oklart rättsläge eller om underinstanserna på något sätt har dömt fel.

Enligt 49 kap. 13 § första stycket rättegångsbalken (RB) krävs det i brottmål prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom genom vilken den tilltalade som enda påföljd dömts till böter eller har frikänts från ansvar för brott om det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader.

Gällande tvistemål krävs det alltid prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp överklagandet till prövning.

För att erhålla prövningstillstånd i Högsta Domstolen krävs det att målet i fråga har en prejudicerande effekt, alltså att utgången i målet kan leda till vägledning i liknande mål framöver, där rättsläget förefaller vara oklart. Regleringen för prövningstillstånd i Högsta Domstolen återfinns i 54 kap. 10 § Rättegångsbalken (RB).

Dömer hovrätten fel räcker inte det för att ett prövningstillstånd till Högsta Domstolen ska meddelas, det måste finnas en prejudicerande effekt, alltså att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, eller att det finns synnerliga skäl till sådan prövning.

När det kommer till förvaltningsdomstolarna är huvudregeln att det inte behövs prövningstillstånd för prövning av mål i Kammarrätten. Det krävs dock om det är särskilt föreskrivet i lag, se 34a § Förvaltningsprocesslagen.

För prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen är resonemanget likartat som för Högsta Domstolen. Det ska vara av vikt för ledning av rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl till en sådan prövning.

Slutsats:

För att erhålla prövningstillstånd i hovrätten ska domstolen vara osäker på om tingsrätten har dömt rätt, om det behövs för att hovrätten ska bedöma huruvida tingsrätten bedömt saken rätt, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl.

För att erhålla prövningstillstånd i Högsta Domstolen krävs det i regel alltid att målet ska ha en vägledande effekt för framtida rättstillämpning, innebärande att det råder ett osäkert rättsläge kring frågan.

I överklagandet måste det finnas uppgifter om:

1, vilket mål som överklagas

2, den ändring i beslutet som yrkas

3, grunderna för överklagandet

4, de omständigheter som åberopas till stöd för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd

5, de bevis som åberopas och ange vad som ska styrkas med varje bevis.

Detta framgår av 52 kap. 3 § Rättegångsbalken.

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo