Propositioners juridiska värde

Hej!

Det finns en värdegrund inom svensk sjukvård som uttrycks i tre grundläggande etiska principer:

1. Människovärdesprincipen

2. Behovs- eller solidaritetsprincipen

3. Kostnadseffektivitetsprincipen

De här är antagna av riksdagen (prop. 1996/97:60)

Det här är ju ingen lag utan "enbart" ett riksdagsbeslut. Jag kan inte heller hitta något i hälso- och sjukvårdslagen eller patientlagen som kan ses som ett explicit uttryck för de här tre principerna.

Min fråga är: har de här principerna något juridiskt värde? En mer allmän fråga är, var i hierarkin över rättskällor finns den här typen av riksdagsbeslut?

Lawline svarar

Hej! Och välkommen till Lawline.

I proposition 1996/97:60 beskrivs vissa riktlinjer gällande prioriteringar i hälso- och sjukvården. Bland annat grundläggande principer om människovärde, (behovs)-solidaritet, och kostnadseffektivitet.

Avsikten med dessa principer är för dem att vara vägledande vid olika typer av beslut där prioriteringar inom vården blir relevant. För att lösa ett rättsligt problem är det i första hand författningssamlingarna, med lagtexten vi ska blicka i. För att kunna djupare tolka lagtexten använder vi oss av de ytterligare rättskällorna som finns, där de viktigaste är lagens förarbeten (exempelvis propositioner), rättspraxis (domar), och doktrin (litteraturen). Propositionen ska användas som ett verktyg att få en bredare tolkning till hur en paragraf är utformad genom att se till dess motiv, och som i detta fall vilka principer/riktlinjer som ska vägas mot varandra när en diskussion inom vården råder. Där det exempelvis framgår att kostnadseffektivitetsprincipen endast bör användas efter behovsprincipen. Gällande hierarkin brukar man som regel säga att ordningen är; (1) författning (lag) - (2) förarbeten- (2) rättspraxis – (3) doktrin. Förarbeten har alltså ett stort värde då de visar på motiven bakom lagtexten, de hjälper att tolka lagen.

Vi kan se människovärdesprincipen och behovsprincipen genom 3 kap 1§ 2 st i Hälso-sjukvårdslagen, som säger "Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården". Samt kostnadseffektivitet i 4 kap 1§ samma lag, som säger att den offentligt finansierade vården ska organiseras så den främjar kostnadseffektivitet.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Annars tveka inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”