Proportionalitetsprincipen - lagrum

FRÅGA
Vart i Brottsbalken kan man hittaparagraf om proportionalitetsprincipen?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Proportionalitetsprincipen

Principen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att myndigheter inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. Medlen som används ska helt enkelt så i rimlig proportion i förhållande till målet som eftersträvas. Principen kommer till uttryck bland annat i 8 § polislagen och 24:1 Rättegångsbalken.

Tidigare fanns en bestämmelse i 1:7 Brottsbalken (BrB) som 1989 kom att ersättas av 29–30 kap. BrB. Utgångspunkten vid utformningen av brottens straffskalor och påföljdsbestämningen (29–30 kap. BrB) var bland annat principen om proportionalitet. I propositionen till 1989 års lagändring stadgas att "föreskriften att straffvärdet skall vara avgörande för straffmätningen är ett uttryck för den vikt som bör läggas på principerna om ekvivalens och proportionalitet eller med andra ord att lika svåra brott skall ges lika stränga straff och att svårare brott skall straffas strängare än lindriga brott".

Proportionalitetsprincipen i Brottsbalken kan man säga komma till uttryck i 29–30 kap. BrB eftersom utgångspunkten vid utformningen av kapitlen var att brott ska bestraffas utifrån brottens svårighetsgrad, vilket är ett slags utflöde av proportionalitetsprincipen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (943)
2021-10-27 Finns lydelsen ”tro och heder” i flera lagar?
2021-10-16 När får man köpa alkohol ute?
2021-10-14 Har jag rätt till hittelön när jag hittat en mobil?
2021-10-12 Kan man frivilligt sätta sig i fängelse och har man tillgång till boende om man blir hemlös?

Alla besvarade frågor (96583)