Privatpersoners rätt att kamerabevaka

FRÅGA
Får jag filma trottoar och, eller, gata från mitt egna hus med hjälp av en fast kamera som konstant filmar? Detta från fönster eller liknande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Privatundantaget

Inledningsvis kan det vara värt att nämna att privatpersoner fritt får sätta upp kameror som spelar in det egna hemmet eller tomten. Privat mark som allmänheten har tillträde till genom allemansrätten får däremot inte fritt kamerabevakas, eftersom andra personer då kan komma att fastna på inspelningen. Detta kallas för privatundantaget (kamerabevakningslagen 5 §).

Kamerabevakning

Avgörande för tillåtligheten är alltså vad som fångas i bild. Som jag förstår dig tänker du sätta upp kameran och låta den varaktigt spela in gatuvyn, utan att du själv sitter och manövrerar eller håller i kameran. Vidare föreställer jag mig att trottoaren eller gatan du hade tänkt filma utgör en plats till vilken allmänheten har tillträde. Sannolikt kommer därför identifierbara personer att fastna på dina inspelningar. Sammantaget utgör detta kamerabevakning i lagens mening (kamerabevakningslagen 3 §).

Behandling av personuppgifter

En person som bedriver kamerabevakning måste behandla personuppgifterna i det inspelade materialet i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Detta innebär att du måste ta hänsyn till de inspelade personernas rättigheter. Dessa rättigheter regleras bland annat i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (se kamerabevakningslagen 6 §och dataskyddsförordningen artikel 4). Detta innebär att den kamerabevakning som du vill ägna dig åt, på det sättet du har beskrivit, är tillåten endast om ett av villkoren i artikel 6.1 dataskyddsförordningenär uppfyllt. Läser man igenom villkoren, framstår villkor a) eller f) som mest aktuella i ditt fall. Dessa innebär i korthet följande:

a. Den inspelade har lämnat sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som du tänkt ägna dig åt.

f. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvarige (d.v.s. du) eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades (d.v.s. den inspelade personens) intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Förtydligande

Villkoret om samtycke efterlevs inte genom att man sätter upp en skylt om att kamerabevakning utförs på platsen och att tillträde jämställs med ett samtycke från den förbipasserande att spelas in. Reglerna är mycket mer utförliga och ställer högre krav på samtyckets dokumentation än så. Du kan således t.ex. inte kamerabevaka dina grannar eller förbipasserande mot deras vilja. Kamerabevakning medför även långtgående krav på att du informerar de personer som spelats in om den information som samlats in och för vilka ändamål detta skett. Baserar du kamerabevakningen på villkor f) måste du även informera den inspelade vilket intresse som berättigar dig till att kamerabevaka platsen.

Sammanfattning och avslutande kommentar

I mitt svar har bara skrapat lite på ytan om vad det innebär att som privatperson kameraövervaka en allmän plats. Både kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen innehåller ytterligare krav för tillåtlighet. Bryter man mot dessa krav kan sanktionsavgifter och skadestånd bli aktuellt. Sammanfattningsvis innebär det sagda att den kamerabevakning du beskrivit i din fråga inte är tillåten. För att undvika förvirring vill jag slutligen påpeka att det givetvis är tillåtet att med handhållen kamera, eller med en kamera på stativ, spela in och ta bilder på allmänna platser. Detta gäller förutsatt att man själv är på plats där och manövrerar kameran, eftersom det då inte räknas som kamerabevakning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (826)
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur
2021-02-27 Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Alla besvarade frågor (89867)