Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst

FRÅGA
Hej! Vi har fått en offert på ett målningsarbete påvert hus. Vi accepterade och målningen genomfördes med bra resultat. När vi får fakturan frångår den offerten på materialkostnaden då företaget utan vår vetskap hyrde en skylift som var dyrare. Den de hade tänkt hyra var inte ledig. Då det regnade på förmiddagen en dag så målade de inte alls den dagen och hyrde skyliften en dag till utan vår vetskap.Materialkostnaden blev därför 3000kr mer än de lämnat i offerten. Vilka rättigheter har vi i detta? Företaget vägrar att ändra fakturan och svarar inte på frågor varför de inte informerade oss om den högre kostnaden. Vi hade alltså ingen möjlighet att ta ställning huruvida vi ville de skulle genomföra jobbet till den högre kostnaden.Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tolkar er fråga som att ni är privatpersoner (konsumenter) som har anlitat ett företag (näringsidkare) för utförande av en tjänst. Därför blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig.

Prissättning

I konsumenttjänstlagen finns flera bestämmelser som tar sikte på prissättningen när en tjänst utförs. Om företaget har lämnat ett ungefärligt pris får det senare angivna priset inte överstiga det ursprungliga med mer än 15 % (36 § KTjL). Om ökningen på 3 000 kr i ert fall motsvarar en ökning på högst 15 % från priset i offerten anses det godtagbart enligt lag.

Pristillägg

Företaget har rätt till pristillägg i två olika fall (38 § KTjL).

Det första gäller tilläggsarbete. Med det menas att det uppkommer ett behov av arbete som på grund av sitt samband med det ursprungliga uppdraget lämpligen bör utföras samtidig med detta. I ett sådant fall måste företaget underrätta konsumenten innan tilläggsarbetet utförs. Om konsumenten inte kan nås får arbetet utföras endast om extra kostnader för detta är obetydliga i förhållande till priset för hela arbetet eller om företaget har särskilda skäl att anta att konsumenten vill få tilläggsarbetet utfört. Särskilda skäl ställer höga krav på företagets antagande om konsumentens vilja. Vidare har företaget en skyldighet att utföra ett arbete om det inte kan skjutas upp utan fara för konsumenten, oavsett om konsumenten har underrättats (8 § KTjL).

Det andra fallet som ger rätt till pristillägg är när arbetet blir dyrare på grund av omständigheter som beror på konsumenten och som näringsidkaren inte kunnat förutse. Ett exempel är då konsumenten uppger en felaktig uppgift rörande en yta som tjänsten avser (38 § KTjL).

Detta gäller i ert fall

Om priset i offerten har ökat med maximalt 15 % anses det vara förenligt med lag. Om priset är högre kan hänsyn tas till om det är fråga om ett pristillägg. Eftersom en skylift skulle hyras ursprungligen är det möjligt att företaget antog att uthyrningen en dag extra var okej mer er.

Om en dyrare skylift än den ursprungligen tänkta användes på grund av tilläggsarbete hade företaget en skyldighet att informera er om detta, om inte prisskillnaden var obetydlig i förhållande till priset i offerten eller om företaget säkerligen kunde anta att ni ville ha en dyrare skylift. En dyrare skylift kunde möjligen även användas om det fanns omständigheter som berodde på er, exempelvis felaktiga uppgifter. Eftersom företaget inte svarar på frågan om varför priset blev högre än det ursprungliga är det svårt att avgöra om företaget har rätt till pristillägg enligt lag.

Hur ni kan gå vidare

Till en början kan ni bestrida fakturan om prissättningen är felaktig. En mall för hur man bestrider en faktura hittar ni här.

Om tvist uppstår mellan er och företaget är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar ni här.

Ni kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar ni här.

Hoppas ni fick svar på er fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?