preskriptionsavbrott vid mened och osann partsutsaga

2020-08-24 i Övriga brott
FRÅGA
Preskriptionsavbrott. kan det vara så att varje gång jag gör en anmälan hos polisen ang mened ( grov oaktsamhet , kan straffas med ovarsam utsaga). HG K har ljugit på mins 14 punkter i sitt vittnesmål. Kan det vara preskriptionsavbrott varje gång jag har anmält detta till polisen Men åklagaren lade ner detta utan att göra en förundersökning. Trots omfattande bevisning.jag har anmält meneden redan 2007 ,2008,2009, 2010. 2009/10 skrev åklagaren att det framkom inget nytt i TR och HR, 2006 och 2009. Ny anmäla till polisen 2018-02, Åklagaren lägger ner detta i maj 2019 ÄR detta ett preskriptionsavbrott? I vanliga fall är det preskriptionsavbrott när en skuld påtalas, Kan det vara samma sak i mitt fall när det gäller mened i tvistemål.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om dina anmälningar till polisen innebär ett preskriptionsavbrott. Jag ska redogöra för vad som krävs för att preskriptionsavbrott ska ske när det kommer till ansvar för brott. Preskriptionstiden av straffansvar för brottsliga gärningar står i relation till straffskalan av det aktuella brottet.

Mened och osann partsutsaga

Brottet mened ger fängelse lägst 14 dagar och högst 4 år. Om brottet är ringa är straffskalan böter eller fängelse högst sex månader, och om brottet är grovt är straffskalan fängelse lägst 2 år och högst 8 år (15 kap. 1§ brottsbalken). Mened betyder att man under laga ed har ljugit eller förtigit sanningen, och brottet är fullbordat i samma stund som berättelsen under ed avslutas. Dock döms man inte för brott om man under berättelsens gång ändrar sig så att det inte blir en lögn. Generellt får ed inte avläggas av den som är under femton år, eller av den som lider av psykisk störning, och i brottmål får ed inte heller avläggas av någon närstående till tilltalad. Mened kan alltså begås under laga ed både i brottmål och i tvistemål.

Brottet osann partsutsaga kan endast begås av part i tvistemål, vilket ger fängelse i lägst 14 dagar och högst 2 år. Om brottet är ringa är straffskalan dock böter eller fängelse högst sex månader (15 kap. 2§ brottsbalken). Det är parter i målet som kan höras under sanningsförsäkran (37 kap. 2§ rättegångsbalken).

Preskriptionsavbrott

Olika brott har olika preskriptionstider beroende på straffskalan för brottet. Preskription innebär att en person inte för dömas för ansvar och till straff för en gärning där preskriptionstiden har gått ut. Preskriptionstiden börjar löpa huvudsakligen från dagen då brottet begicks (35 kap. 4§ brottsbalken). Det som är preskriptionsavbrytande är om misstänkt person häktas eller delges åtalet (35 kap. 1§ brottsbalken). Alltså är inte anmälan till polisen preskriptionsavbrytande.

För brott som kan ge fängelse ett år som mest, är preskriptionstiden två år, exempelvis gällande ringa mened eller ringa fall av osann partsutsaga (straffskalan är böter eller fängelse högst sex månader). För brott som mest kan ge fängelse två år, är preskriptionstiden fem år, exempelvis då för osann partsutsaga av normalgraden (straffskala 14 dagar – 2 år). För brott som mest kan ge högst åtta års fängelse är preskriptionstiden tio år, exempelvis då för mened av normalgraden och grovt brott (straffskala 14 dagars fängelse till 4 år, respektive 2-8 år). Allt detta framgår av 35 kap. 1§ brottsbalken.

Det finns dock vissa brott som inte har en preskriptionstid, så som mord, dråp, våldtäkt mot barn, folkmord, terroristbrott och liknande (35 kap. 2§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Preskriptionstiden löper alltså från dagen brottet begicks, och avbryts av häktning eller när misstänkt tar del av åtalet. Alltså är inte en polisanmälan preskriptionsavbrytande. Preskriptionstiden är alltså olika för mened och osann partsutsaga enligt ovan. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig om du är missnöjd med att polisen och åklagaren lägger ned förundersökningen, utan du får vända dig till den aktuella polismyndigheten eller åklagarmyndigheten som fattade beslutet, och begära överprövning av beslutet. Det finns ingen specifik tidsfrist för när man måste begära överprövning, du kan läsa mer om detta på åklagarmyndighetens hemsida.

Hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91094)