Preskription av rätt till arv då arvtagare inte går att hitta

FRÅGA
Vad händer om juristen vid ett arvskifte inte hittar en person som har en arvslott. Det innebär ju att från denna person inte kan få papper att skriva på , alltså inget godkännande .Finns det någon "deadline" från det att juristen skickat ut papperen för underskrift?
SVAR

Hej Krister, tack för din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i Ärvdabalk (1958:637). Frågor rörande preskription av rätten att taga arv eller testamente återfinns i kapitel 16. 16 kap 1§ anger att för det fall då en till namnet känd arvinge befinner sig på okänd ort och inte går att hitta, ska detta anmälas till Skatteverket av den som handhar boet. Skatteverket ska då göra en kungörelse i Post- och Inrikes Tidning och uppmana arvtagaren att göra sin rätt gällande. Skatteverket ska uppmana arvtagaren att inom 5 år från kungörelsens införande i tidning göra sin rätt till arv gällande, annars förfaller denna.

I övrigt, om arvtagaren går att finna och en kungörelse inte ska göras, gäller en preskriptionstid om 10 år för att göra sin rätt gällande. 10 år räknas från den dag då dödsfallet sker, eller om rätten inträder först senare från detta tillfälle. Detta stadgar i 16 kap 4§.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88343)