Preskription av fordran och arv av skuld

FRÅGA
Vi har fått faktura från intrum justitia som är 25 år gammal. Dom har skickat faktura då och då. Nu är han död och bouppteckningen klar. Kan vi bestrida fakturan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen. Enligt 2 § är preskriptionstiden 10 år, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Den part som har en fordran kan alltså avbryta preskriptionstiden för att undvika att få sin fordran preskriberad. Av 5 § följer att ett sätt att avbryta preskriptionstiden är att borgenären skickar ett skriftligt krav om fordringen. Eftersom faktura gällande er fordran skickats då och då kommer det med andra ord förmodligen innebära att preskriptionstiden avbrutits och fordran därmed inte preskriberats.

Eftersom gäldenären gått bort blir förhållandena dock annorlunda. Man kan inte ärva någons skulder. Borgenären kommer dock ha en fordran i dödsboet. Regler om fordringar i dödsbon finns i Ärvdabalken. Om en ny skuld blir känd när bouppteckningen har förrättats ska en så kallad tilläggsbouppteckning upprättas enligt 20 kap. 10 §. Har arvsskifte eller bodelning skett innan den dödes skulder reglerats, ska arvsskiftet eller bodelningen gå åter. Det följer av 21 kap. 4 §.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är det bara att kommentera.

Gustav Sannegård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88253)