Preskriberat sexualbrott av barn

FRÅGA
om två barn pojke 11 och flicka 9 är i en garderob och har "sexlekar " blir på komna sedan blir killen anmäld till sociala är där på samtal ingen vidare åtgärd . nu 14 år senare blir han terorriserad av modern till flickan som skall utreda "saken " vad skall man göra ???
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Brott som har begåtts långt tillbaka i tiden brukar vara preskriberat dock preskriptionstiden måste alltid beaktas. Att ett brott är preskriberat innebär att det inte längre finn möjlighet att väcka åtal. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är.

Sexualbrott regleras i 6 kapitel i Brottsbalken (BrB). Det du beskriver, dvs "sexlekar" kan man rubricera till sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. Av denna bestämmelse framgår att den som sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Preskriptionstid för detta brott regleras i 35 kap. 1 § BrB. Eftersom sexuellt ofredande är brott med straff på max 2 års fängelse innebär det att preskriptionstiden för straffet är 5 år. Enligt 35 kap. 4 § st. 2 i Brottsbalken (BrB) gäller att vid sexuellt ofredande riktade mot barn börjar preskriptionstiden löpa från den dag då barnet fyller 18 år.

Med bakgrunden av det hela betyder det att flickan inte kan nu väcka åtal mot killen eftersom hon är redan 23 år. Åtålet borde hon väcka mellan perioden då hon var 18-23 år, dvs inom dessa 5 år. Dock kan preskriptionstiden bli högre eftersom det kan handla om grövre brott än jag tänkte, dvs. sexuellt ofredande. Alltså beroende på vilket brott flickan utsatts för är brottet därför inte nödvändigtvis preskriberat ännu.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?