FrågaPROCESSRÄTTDomstol03/07/2017

Preklusionsföreläggande och handlingar som rör sakframställan

Hej,

Jag förlorade ett tvistemål om patent i tingsrätten där jag företrädde mig själv. Inför förhandlingen fick parterna förbud mot att inom 30 dagar innan förhandlingen skulle starta inge bevisning. Under förhandlingens andra dag ombads motparten att inkomma med handlingar som gällde dennes sakframställan under första dagen. Det kändes konstigt och jag tittade frågande på ordföranden men yttrade ingen protest.

Jag har begärt och fått de handlingar som motparten skickat in vid förhandlingens slut. De är omfattande och daterade på förhandlingens tredje dag. Uppgifter i handlingarna finns också i domen.

Är rättens förfarande tillåtet? För mig känns det som ett rättegångsfel?

Tacksam för svar och med vänlig hälsning/Svaranden i målet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är om domstolen kan be parterna inkomma med nya handlingar under huvudförhandlingen. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Det du beskriver är ett s.k. preklusionföreläggande enligt 42 kap. 15 § rättegångsbalken (RB) eller enligt 42 kap. 15 a § RB. Förläggandet enligt 42 kap. 15 § innebär att parten måste, inom en viss given tid, ange slutgiltiga grunder och bevisning för sin sak, utan möjligheter att ändra dessa senare (med vissa undantag):

”Är saken sådan att förlikning därom är tillåten, får en part föreläggas att slutligt bestämma sin talan och uppge de bevis han åberopar, om det är påkallat med hänsyn till hur parten utfört sin talan tidigare under målets handläggning. Efter det att tiden för sådant yttrande har gått ut, får parten inte åberopa någon ny omständighet eller något nytt bevis, om han inte gör sannolikt att han har haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa omständigheten eller beviset tidigare.”

Skäl för preklusionsföreläggande enligt denna paragraf är att en part söker fördröja ett avgörande i målet utan godtagbar anledning eller att en part inte driver processen på ett tillbörligt sätt. Föreläggandet får ges den omfattning som är behövlig och lämplig i det enskilda fallet.

Det finns som nämnts också en möjlighet att utfärda preklusionsföreläggande enligt 42 kap. 15 a § RB:

”I mål där förlikning om saken är tillåten får tingsrätten meddela parterna att förberedelsen vid en viss senare tidpunkt skall anses vara avslutad. I sådant fall får efter den tidpunkten en part åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis endast om

1. parten gör sannolikt att han har haft en giltig ursäkt att inte åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller

2. målets prövning inte fördröjs i någon väsentlig mån, om åberopandet tillåts.

I meddelandet skall parterna upplysas om den verkan som meddelandet har.”

Tingsrätten har att från fall till fall bedöma om ett meddelande av detta slag behövs. Ofta kan det vara lämpligt att i god tid inför en huvudförhandling till parterna sända ett meddelande enligt paragrafen. Risken för att en huvudförhandling ska behöva ställas in av det skälet att en part i ett sent stadium åberopar ny bevisning eller nya omständigheter minskar då väsentligt.

Det finns därmed en möjlighet för domstolen att förelägga båda parter att inkomma med bevisning senast 30 dagar före förhandlingen enligt någon av paragraferna.

Om det är så att ett nytt viktigt bevis åberopas kan huvudförhandling vanligtvis inställas och utsättas till annan dag enligt 43 kap. 2 § men det är väldigt sällsynt om det är så att rätten tidigare enligt 42 kap. 15 a § meddelat parterna att förberedelsen avslutats vid viss tidpunkt. Detta är vad som borde skett om motpart smög in ny bevisning.

Du skriver att motparten ombads inkomma med handlingar som rörde sakframställan. Jag får då anta att dessa inte var bevis som skulle tagits upp under bevisupptagningen. Det vill säga i sakframställan tas bara handlingar med ostridigt innehåll upp, som alltså inte utgör bevisning. Där kan domstolen förelägga motpart att inkomma med dessa handlingar men de ska då inte ha något egentligt bevisvärde när domstolen skriver dom. I annat fall är det fråga om nya bevis som du ska ha en möjlighet att bemöta.

Vad var det för typ av uppgifter och hur användes de i domslutet?

Lösning

Det är tillåtet att ge parterna ett sådant förbud du beskriver och det kan vara tillåtet att be om komplettering till det som sägs i sakframställan men det ska då vara handlingar som innehåller ostridiga uppgifter dvs uppgifter som du inte bestrider.

Jag nås på emil.blomqvist@lawline.se för uppföljande frågor.

Med vänlig hälsning,

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo