FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/10/2017

Polismans underlåtenhet att undersöka gradering av narkotikabrott

Hej,

Jag blev tagen med 15g svamp i min bostad. Polisen gav mig delgivning och tillkallade mig till förhör. Inför förhöret ber jag om offentlig försvarare men fick det förklaras för mig att eftersom det rör sig om ringa narkotikabrott så avvisades mig förfrågan.

Väl på förhöret så erkänner jag till mitt brott. Men 6 dagar efter förhöret så får jag ett samtal av personen som förhört mig som informerar om att det rör sig om narkotikabrott i normalgrad, alltså inte ringa narkotikabrott. Han förklarar för mig att han gjort fel och trott att 15g svamp gjorde underlag för den lägre graden brott, vilket inte var sant.

Min fråga är om det skett någon betydande tjänstefel från polismannen som förhört mig.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka skyldigheter en polisman har att inom sin tjänsteutövning vidta åtgärder för att ge korrekt information om den misstänktes rätt till offentlig försvarare.

Frågor om offentlig försvarare och tjänstefel regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

En offentlig försvarare förordnas av domstolen.
(21 kap. 4 § RB).

I förhörskallelsen informerar polisen den misstänkte om den dennes möjlighet att söka en offentlig försvarare. Redan i förhörskallelsen ska polisen alltså har gjort en bedömning angående det aktuella brottet och straffskalan som följer av detta för att undersöka möjligheten för den misstänktes rätt till offentlig försvarare.
(Polisen.se - Misstänkt för brott).

En offentlig försvarare ska alltid förordnads för den misstänkte om denne begär det och det aktuella brottet inte föreskriver lindrigare straff än fängelse i sex månader.
(21 kap. 3 a § RB).

Om en polisman vid myndighetsutövning uppträder oaktsamt genom en viss handling eller underlåtenhet att vidta en viss handling, åsidosätter vad som gäller för uppgiften, kan han dömas för tjänstefel. Vid bedömningen huruvida polisen förfarit oaktsamt är det i första hand av betydelse vilka krav på noggrannhet och omsorg som uppgiften innefattar. Detta ska vägas mot omständigheter som rör polisen personligen, ex. hans kunnighet, utbildning och erfarenhet eller att han ex. handlade under en pressad situation. Straffrättsligt ansvar ska inte komma i fråga för varje avvikelse från den eftersträvande normen. Om gärningen med hänsyn till polisens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt är att anses som ringa, så ska polisen inte dömas till ansvar.
(20 kap. 1 § 1 stycket BrB).

Huruvida polismannen i ditt fall får anses ha begått ett tjänstefel eller om det skulle kunna anses utgöra ett misstag/rent förbiseende är en diskussionsfråga och en bedömningsfråga som enbart en domstol kan ta ställning till. Rätten till försvar är en grundläggande mänsklig rättighet och det ingår som en del i polismannens myndighetsutövning att vidta rimliga åtgärder för att så långt som möjligt skydda denna rättighet. Frågan är dock vilka krav på noggrannhet och omsorg polismyndigheten uppställer för utredning av brottets gradering och för informationsskyldigheten gällande rätten till offentlig försvarare. Att beakta är även omständigheter som rör den enskilde polismannen och vilka krav som ställs på just dennes befogenhet, kunnighet, erfarenhet och huruvida han haft anledning att anta att brottet utgör ett ringa narkotikabrott. Eftersom att jag tyvärr inte har någon vetskap om dessa omständigheter, så kan jag inte uttala mig vidare om huruvida detta skulle kunna utgöra ett tjänstefel eller inte. Dessutom är det bara en domstol som kan göra den bedömningen. På din förfrågan om rätt till offentlig försvarare kan man dock ändå anse att polismannen borde ha utrett den möjligheten (om han inte var till det yttersta säker på sin sak) och genom en noga undersökning skulle han då kommit fram till att det aktuella brottet rör sig om narkotikabrott av normalgraden och inte ringa narkotikabrott. Man bör kunna ställa krav på att en polisman gör en undersökning vid frågor om brottets gradering. Detta hade i sig haft betydelse för förordnandet om en offentlig försvarare i ditt fall. Om polismannen utan vidare undersökning uttalade sig om att detta var att anse som ett ringa narkotikabrott, får man kanske anse att han ändå var så pass säker att han kunde uttala sig utan en grundligare undersökning i frågan. Frågan är då om han har haft anledning att göra en vidare undersökning eller inte och på vilka eventuella legitima grunder som han drog slutsatsen.

Sammanfattningsvis har jag som sagt tyvärr ingen möjlighet att uttala mig om huruvida detta skulle kunna utgöra ett tjänstefel/ringa tjänstefel eller inte. Jag saknar vetskap om vad polismannen i fråga har haft anledning att anta kring brottets gradering och vilka krav som polismyndigheten generellt sett ställer gällande noggrannhet och omsorg vid informationsskyldigheten gällande möjligheten till offentlig försvarare. Oavsett vad så har du självklart en möjlighet att göra en polisanmälan angående detta, vilket jag rekommenderar dig att göra om du vill gå vidare i saken. Vidare i utredningen samt vid en eventuell domstolsprocess så har du rätt till en offentlig försvarare eller i vart fall en oinskränkt rätt till ett försvar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare