Personligt betalningsansvar i aktiebolag

2019-05-31 i Bolag
FRÅGA
Hej, på min revisors inrådan begärde jag mitt AB i konkurs för några år sedan. Nu kräver min revisor mig personligen på redovisningskostnader för bolaget. Hur är detta möjligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur uppstår personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen?

Aktiebolagsrättsliga regler om konkurs och likvidation finns i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL). När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL). Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen så snart som möjligt kalla till bolagsstämma, vid vilken frågan om bolaget ska gå i likvidation ska prövas (25 kap. 15 § ABL). Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger aktiekapitalet men bolagsstämman ändå inte beslutar att försätta bolaget i likvidation ska ytterligare en bolagsstämma (en "andra kontrollstämma") hållas inom åtta månader från den första, vid vilken frågan om likvidation ska prövas på nytt (25 kap. 16 § ABL). Om någon andra kontrollstämma inte hålls inom åtta månader, eller om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra stämman inte har granskats av bolagets revisor eller inte utvisar att det egna kapitalet vid tiden för stämman överstiger hälften av aktiekapitalet och stämman trots det inte har beslutat om likvidation, ska allmän domstol besluta om att bolaget ska gå i likvidation (25 kap. 17 § ABL). I sådant fall ska bolagets styrelse inom två veckor från den andra kontrollstämman, eller om sådan inte har hållits, från den tidpunkt då den senast skulle ha hållits, ansöka hos tingsrätten om beslut om likvidation (25 kap. 17 § 2 st. ABL). Om styrelsen underlåter att vidta någon av ovan nämnda åtgärder inträder solidariskt och personligt betalningsansvar för bolagets styrelseledamöter (25 kap. 18 § ABL). Personligt betalningsansvar kan även ha uppstått för dig i egenskap av aktieägare. En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt att gå i likvidation vid den andra kontrollstämman deltar i ett beslut om att fortsätta driva bolagets verksamhet blir solidariskt och personligt betalningsansvarig tillsammans med styrelseledamöterna (25 kap. 19 § ABL).

Personligt betalningsansvar är framåtriktat, och omfattar alltså nya förpliktelser som bolaget åtar sig efter att det personliga ansvaret inträder.

Vad kan jag invända för att undgå personligt betalningsansvar?

Att du inte har varit försumlig/agerat försvarligt

Givet att så är fallet kan du i egenskap av styrelseledamot som ansvarsfrihetsgrund möjligen åberopa att du inte varit försumlig, eller närmare bestämt att du har agerat försvarligt i den situation som bolaget befann sig i. I sådant fall krävs att du har uppfyllt rimliga krav när det gäller att hålla dig informerad och att göra en seriös utvärdering av situationen. Om du vid den aktuella tiden var nytillträdd som styrelseledamot kan detta utgöra en viss lättnad vad gäller kravet om kunskap avseende bolagets förhållanden, eftersom det i sådant fall kan hävdas att det har funnits ett tidsmässigt behov för dig att sätta dig in i bolagets förhållanden. Vidare kan du, under förutsättning att du varit nytillträdd, åberopa som invändning gentemot kravet på personligt betalningsansvar, om så var fallet, att du med den skyndsamhet som har kunnat begäras har vidtagit en adekvat åtgärd med anledning av den kritiska kapitalbrist som har utlöst ansvarsperioden. Alltså helt enkelt om du har vidtagit adekvata åtgärder i syfte att läka kapitalbristen. T.ex. nyemission har tidigare godtagits som en adekvat åtgärd i syfte att läka kapitalbrist och som har medfört att styrelseledamöter har undgått personligt betalningsansvar. I sådant fall krävs att full täckning av aktiekapitalet uppnås genom nyemissionen, och att täckningen kommit till uttryck i en på bolagsstämman framlagd revisorsgranskad andra kontrollbalansräkning. Alltså helt enkelt att det vid bolagsstämman presenteras revisorsgranskat räkenskapsmaterial av vilket det kan utläsas att bolaget genom nyemissionen har tillskjutits så stort fritt eget kapital att kapitalbristen läkts.

Borgenären har haft vetskap om den ekonomiskt prekära situationen – och trots det valt att ingå en förbindelse med bolaget i tyst förlitan på styrelseledamöternas personliga betalningsansvar

Ytterligare en invändning gentemot kravet om personligt betalningsansvar som kan framföras är att borgenären, d.v.s. revisorn haft vetskap om underlåtenheten att vidta vederbörliga åtgärder enligt ABL. Enligt tidigare praxis har högsta domstolen nämligen ansett att en borgenär som har vetskap om att ett bolag befinner sig i en prekär ekonomisk situation och att en ansvarsperiod löper, men som ändå väljer att ingå en förbindelse med bolaget i tyst förlitan på styrelseledamöternas medansvar, inte kan anses vara påtagligt skyddsvärd. Det krävs vanligen att en borgenär som ingår en förbindelse med bolaget trots att borgenären haft vetskap om en sådan underlåtenhet klargör att medansvar kan komma att göras gällande. Om revisorn inte har förbehållit sig rätten att göra det solidariska ansvaret gällande kan det mycket väl innebära att rätten går förlorad.

Observera att revisorn, om någon, bör haft vetskap om bolagets ekonomiska situation.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och återkom gärna om fler frågor uppstår.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (597)
2019-11-30 Behöver ett aktiebolag ha en VD?
2019-11-29 Översikt över minoritetsaktieägares rättigheter
2019-11-29 Bestämmanderätt som delägare i aktiebolag
2019-11-26 Aktiers fria överlåtbarhet

Alla besvarade frågor (75340)