Personligt betalningsansvar i akitebolag. Vad händer när bolaget är insolvent?

2018-10-28 i Bolag
FRÅGA
Hur är betalningsansvaret för aktiebolag i praktiken?Om det går dåligt för ett aktiebolag vem bär det ekonomiska ansvaret? Jag förstår att det inte är aktiebolagsdelägarna eller aktieägarna men i praktiken måste väl någon bära ansvaret? Nästa fråga är vad som händer om AB inte kan betala ut lönerna? Är konkurs det enda tänkbara alternativet och i sådana fall, vad händer med de personer som inte fått sin lön? Blir de utan?En sista fråga, vem är det som beskattas för vinsten? Är det företaget och i sådana fall hur sker detta? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån de frågor du ställt.

Vem har personligt betalningsansvar i ett aktiebolag?

Vad gäller dina frågor om personligt betalningsansvar regleras detta av aktiebolagslagen (ABL).

Huvudregeln vad gäller personligt betalningsansvar i ett aktiebolag är att det inte finns något enligt 1 kap 3 § ABL. Men precis som du säger finns det undantag till detta.

Det personliga betalningsansvaret kan aktualiseras i vissa särskilda situationer. Det rör främst sådana tillfällen där styrelsen har haft handlingsplikt gentemot bolaget men försummat denna. Det kan vara när någon i styrelsen har skäl att anta att ekonomin i bolaget inte går särskilt bra, vilket i lagens mening är när aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ( 25 kap 13 och 14 §§ ABL). Vad styrelsen måste göra för att undgå personligt betalningsansvar i sådana sammanhang är att låta bolagets revisor upprätta och granska en kontrollbalansräkning.

Skulle det då visa sig att hela det registrerade aktiekapitalet har ekonomisk täckning har inget personligt ansvar uppstått. Finns inte tillräcklig ekonomisk täckning måste styrelsen kalla till en bolagsstämma (den s.k. första kontrollstämman) enligt 25 kap 15 § ABL. Om inte det görs föreligger personligt betalningsansvar för styrelsen (och även annan som vet att styrelsen försummat sin handlingsplikt) enligt 25 kap 18 § ABL.

Om styrelsen har kallat till en första kontrollstämma ska stämman besluta antingen om man ska gå i likvidation eller om bolaget ska vänta åtta månader för att försöka vända det dåliga ekonomiska läget. Efter åtta månader ska det hållas en andra kontrollstämma (25 kap 16 § ABL). Skulle det visa sig att det fortfarande inte finns ekonomisk täckning för hela det registrerade aktiekapitalet måste bolaget ansöka till tingsrätten om att gå i likvidation (25 kap 17 § ABL). Försummas detta föreligger också personligt betalningsansvar.

Sammanfattningsvis föreligger personligt betalningsansvar när:

1.Det finns skäl att anta att aktiekapitalet under stiger hälften av det registrerade och styrelsen inte låter revisorn granska en kontrollbalansräkning.

2.Att styrelsen, vid skyldighet (om det i kontrollbalansräkningen faktiskt visar sig att aktiekapitalet under stiger hälften av det registrerade), försummar att sammankalla en första kontrollstämma.

3.Om bolaget väljer att vänta åtta månader trots att hela det registrerade aktiekapitalet inte är täckt och det fortfarande inte är täckt efter åtta månader och bolaget inte då ansöker om likvidation hos tingsrätten eller inte alls håller en andra kontrollstämma efter åtta månader från den första så föreligger också personligt betalningsansvar för styrelsen eller annan som haft vetskap om styrelsens underlåtenhet (25 kap 18 § första , andra och tredje styckena samt 25 kap 19 § ABL).

Vad händer om aktiebolaget inte kan betala ut lönerna?

Skulle aktiebolaget inte ha ekonomisk möjlighet att betala ut lönerna till de anställda kan det vara skäl för stämman att besluta om frivillig likvidation. Att inte ha möjlighet att ge ut löner kan dessutom ge upphov för styrelsen att befara att aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade vilket, i vissa fall kan leda till personligt betalningsansvar, vilket redogjorts för i frågan ovan. Således finns det starka skäl för att lägga ner bolaget genom att likvidera det. Konkurs kan komma att ske om bolaget antingen själv eller genom att en borgenär ansöker om det hos tingsrätten. För det krävs att bolaget är på obestånd, det vill säga att skulderna inte kan betalas i tid och att det inte bara är tillfällig (1 kap 2 § konkurslagen).

Likvidation eller konkurs behöver inte vara den enda lösningen även om det kan anses vara befogat. Om det finns något sätt för bolaget att få in ekonomiska medel som skulle göra bolaget solvent kan det givetvis vara en bättre lösning. Det kan exempelvis vara genom att driva in en fordran för bolaget eller att ge ut nya aktier genom en så kallad nyemission. Det är givetvis helt beroende på bolagets ställning huruvida något sådant är möjligt och det är ingenting som jag varken direkt kan rekommendera eller dementera.

Vad händer med de anställda som inte får ut sin lön?

De som inte får ut sin lön i enlighet med sitt anställningsavtal har en uppkommen fordran gentemot bolaget. Denna lönefordran är också förenad med dröjsmålsränta enligt 3 § räntelagen. Dessutom anses det vara ett allvarligt avtalsbrott av bolaget att inte betala ut löner. Det kan leda till rätt för de anställda att omedelbart avbryta sina anställningar (4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd) . Vad de anställda dessutom kan göra är att upprätta en ansökan om att bolaget ska träda i konkurs alternativt ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Skulle bolaget vara försatt i konkurs eller under företagsrekonstruktion kan faktiskt staten betala ut de löner som arbetsgivaren egentligen ska betala (1 § lönegarantilagen) . Denna lönegaranti är däremot begränsad till högst 10 gånger det aktuella prisbasbeloppet (2018: 455 000 kronor) enligt 7 § lönegarantilagen.

Vem är det som beskattas för vinsten i ett bolag?

Ett bolag betalar s.k. bolagsskatt om 22 % på den vinst bolaget har. Skulle aktieutdelning göras ska dessutom denna beskattas av aktieägaren så som kapitalinkomst. Här finns exempel på hur skatten ska beräknas.

Hoppas du känner att fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (581)
2019-10-08 Hur avgör man hur stor andel av aktierna man bör få?
2019-09-28 Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?
2019-09-26 Vad gäller vid förvaltningsbeslut i enkla bolag?
2019-09-25 Vad har jag som suppleant för ansvar vid konkurs?

Alla besvarade frågor (73715)