Personligt betalningsansvar för dödsbodelägare

Hej

Min pappa har gått bort.Vi har inte haft någon kontakt alls på 10 år.Vi är 4 syskon.Min äldsta bror tog på sig att ordna med dödsbointyg.

Jag vill inte och kan inte delta i processen.

Kan jag på något sätt bli betalningsansvarig om min bror anlitar flytt o städ företag och genomför en cermoni ovan för mitt vetande?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Med processen antar jag att du menar boutredningsprocessen. Den processen regleras i ärvdabalken (här förkortad ÄB).

Dödsbodelägare enligt ärvdabalken
18 kap. ÄB reglerar allmänna bestämmelser om dödsbo. I 1 § första meningen stadgas att "har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning". Du är alltså dödsbodelägare i din fars dödsbo enligt lag. Referensen till 19 kap. ÄB avser då dödsbodelägare begärt att en boutredningsman ska förvaltas av en boutredningsman, vilket också kan bestå av en dödsbodelägare (19:3 2 st. ÄB), vilket jag utgår från inte har skett i ert fall; åtminstone inte i formell mening.

Personligt betalningsansvar för dödsbodelägare
I 21 kap. ÄB regleras bestämmelser vad gäller den dödes skulder. Du har som som dödsbodelägare och som huvudregel inget personligt betalningsansvar för dödsboets skulder: dennes skulder, bl.a. vad gäller begravning, ska betalas ur boets tillgångar. Din bror kan inte handla för dödsboets räkning med bindande verkan så länge det inte rör boets förvaltning, och så länge tredje man inte är i sk. god tro (se vad som sägs i 18:3 ÄB). Din bror skulle i sådana fall bli skyldig att ersätta skada som han orsakat dödsbodelägare, vilket enligt litteraturen tar sikte på de delägare som inte varit delaktig i förvaltningen av boet (18:6 ÄB). Vidare kan du bli skyldig att betala tillbaka det arv som du blivit tilldelad, om dödsboets skulder inte betalats innan arvskifte genomfördes (21:4 ÄB).

Jag vill påminna om att du som dödsbodelägare kan begära att rätten ska förordna en oberoende boutredningsman, om du och dina syskon kan komma överens om hur boet ska förvaltas (18:1 ÄB). Detta är dock belagt med smärre avgifter, som du som ansökande delägare blir ansvarig för att betala om det inte finns tillgångar kvar till detta i boet (19:1 ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”