Påverkas storleken på min livränta till följd av en arbetsskada om jag får mitt barndomshem i gåva?

Hej ! Jag har sjukersättning samt arbetsskadelivränta sen många år och nu i dagarna har huset skrivits över på mig och jag undrar om det påverkar livräntan när det är en gåva samt om arvet som senare kommer och om det här är något jag behöver meddela försäkringskassan om. Är 56 år och har inga bidrag enbart livräntan samt sjukersättningen. Det är mitt barndomshem som jag bott i dom senaste 20 åren och jag funderar nu påverkar föräldrarnas gåva att skriva huset på mig livräntan ? Även mina föräldrar bor i huset och i gåvobrevet är det juridiskt bindande att dom får bo kvar så länge dom lever. Sjukersättning om jag förstått det rätt påverkas inte av arv eller gåva men arbetsskadelivräntan den började jag undra över hur det är med för den är en kompensation för förlorad inkomst så rent logiskt tänker jag att gåva eller arv borde inte påverka varken arbetsskadelivräntan eller sjukersättningen men vill försäkra mig hur det ligger till med er som är kunniga. Tack på förhand för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är socialförsäkringsbalken (SFB). Och det korta svaret på din faktiska fråga lyder, i vart fall såvitt jag kan bedöma, att livräntan till följd av din arbetsskada inte borde påverkas av den aktuella gåvan, vilken också utgör ett förskott på arv. 

Relevanta bestämmelser återfinns i 41 kap. SFB och följande kan anföras. Enligt 41 kap. 2 § 1 st. SFB gäller att livränta lämnas till en försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel. I bestämmelsens andra stycke anges att detta endast gäller om 1. nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under minst ett år och 2. inkomstförlusten för år räknat uppgår till minst en fjärdedel av prisbasbeloppet för det år när livräntan ska börja lämnas. Den här delen är egentligen ganska oproblematisk. Utifrån din ärendebeskrivning kan det ju konstateras att du redan uppbär livränta till följd av arbetsskada. Reglerna avseende behandling, rehabilitering och den s.k. förmånstiden kommer också att lämnas därhän eftersom dessa inte får någon bäring på din frågeställning. 

Huvudregeln när det gäller beräkningen av livräntan följer av 41 kap. 8 § SFB vari sägs att livränta lämnas med så stor andel av den försäkrades livränteunderlag enligt 11-18 §§ i samma kapitel som motsvarar graden av nedsättning av hans eller hennes förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete. Och när förvärvsförmågan enligt den ovan nämnda bestämmelsen i 8 § bedöms ska det beaktas vad som rimligen kan begäras med hänsyn till den försäkrades (din) arbetsskada, utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och andra sådana omständigheter. Det tidigare nämnda livränteunderlaget motsvarar, om inte annat följer av 12-18 §§ i samma kapitel, den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. SFB vid den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska lämnas. Här bör framhållas att dina bosättningsförhållanden inte har ändrats om du frågar mig. De är alltjämt identiska med det som har varit under de senaste 20 åren. 

Vidare finns ytterligare omständigheter som ska det ska tas hänsyn till i 41 kap. 12 § SFB liksom de övriga bestämmelser som har presenterats ovan. Men ingenstans omnämns boendet kopplat till äganderätten eller den typen av gåva som gäller i den nu uppkomna situationen. De centrala begreppen i förevarande fall och vid bedömningen av livräntans storlek är din ”förvärvsförmåga” i förhållande till ditt ”livränteunderlag” och vad som kan hänföras dit. 

Ändrade förhållanden kan dock föranleda en omprövning och frågan blir då om gåvan kan jämställas med ett sådant ändrat förhållande som avses i lagtexten. Däri sägs, i 41 kap. 22 § SFB, att rätten till livränta ska omprövas om det har skett någon ändring av betydelse i de förhållanden som var avgörande för beslutet eller om den försäkrades möjlighet att skaffa sig inkomst genom arbete väsentligen har förbättrats. Livränta för förfluten tid får dock inte ändras till den försäkrades nackdel. I 108 kap. finns bestämmelser om återkrav i vissa fall. Något återkrav torde dock inte heller kunna aktualiseras eftersom det inte är fråga om lämnande av felaktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet från din sida, jfr 108 kap. 2 § SFB. Utan det är återigen dina möjligheter att ”skaffa inkomst genom arbete” och om dessa ”väsentligen har förbättrats” som är avgörande och utgör grund för omprövningen och en eventuell justering av din livränta. Både förarbetena och praxis vittnar också om att det är just inkomständringar och då sådana som uppgår till minst en tjugondel av den årliga förvärvsinkomsten som den skadade skulle ha uppnått som frisk som kan få påverkanseffekt, se prop. 2001/02:81 samt Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden RÅ 1998 ref. 7 och RÅ 1999 ref. 56

Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens (och skatterättens) område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ".

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Förslagsvis ringer du till Försäkringskassan och ber att även få deras syn på saken samt deras uppfattning om hur lagstiftningen ska tolkas. Märk väl att du alltid kan ringa anonymt och du behöver inte uppge vem du är när du ställer den här typen av allmänna frågor.  

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”