Påverkar Pandemilagen bjudningar i hemmet?

FRÅGA
Hej,Påverkar den nya pandemilagen bjudningar i hemmet så som exempelvis middagar och fester?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga beror på vad regeringen förordar i kraft av Pandemilagen. Pandemilagen utgör så att säga enbart en ram på vilken regeringen och andra myndigheter kan hänga särskilda bestämmelser som definierar bland annat antalet människor som ska omfattas av ett visst förbud.

Jag har läst de delar av lagförslaget som är relevanta för din fråga men tar även upp lite annat som inte är direkt relevant men som ändå kan vara av intresse.

I regeringens lagförslag (propostion 2020/21:79 En tillfällig Covid-19 lag) står det i Lagtextförslaget (se sid 6 och framåt) bland annat följande:


Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder bidra till att minska smittspridningen.

Företagare har ett särskilt ansvar för hur de bedriver sina verksamheter (exempelvis undvika förekomst av trängsel) i ljuset av pandemin.

11§

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som inom ramen för en yrkesmässig verksamhet hyr ut en lokal eller dylikt för privata sammankomster. Sådana föreskrifter får innebära bland annat krav på antalet deltagare.

Hur många deltagare som tillåts är flexibelt och beror på vad regeringen eller annan myndighet anger i en särskild föreskrift. I dagsläget gäller som högst 8 personer. För allmänna sammankomster (se 7§ i lagförslaget på sid 7) finns det ett undantag för begravningar och då får man inte vara fler än 20 personer.

12§

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är befogade.

Vi kan konstatera att det privata hemmet inte är en plats där allmänheten har tillträde. Därutöver så anges i bestämmelsen att om en familj befinner sig på en plats (exempelvis en park) och tillsammans överstiger antalet tillåtna personer så är det ändå inte otillåtet förutsatt att de tillhör samma hushåll (dvs delar samma tak, inte samma efternamn).

Det finns alltså i dagsläget inte några bestämmelser som kan ge upphov till föreskrifter som inskränker hur många personer du får bjuda på middag eller dylikt förutsatt att det sker i det egna hemmet. Att anordna en privat tillställning i fest- eller föreningslokal är emellertid förenat med böter om antalet personer överstiger 8.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är varm välkommen med fler frågor om några dyker upp.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91430)