Påverkar förskott på arv resterande arvingar negativt?

2018-10-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej - båda föräldrarna lever och vi är två syskon. Min bror har fått en sommarstuga som förskott på arv (värd mellan 800 tkr och en miljon) i övriga boet finns inte summor av samma värde. Påverkar gåvan grönsdagningen mellan arvslott och laglott? Kommer min bror bättre ut en jag? (Någon sådan vilja finns inte hos föräldrarna)Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

Förskott av arv regleras i 6 kap. ärvdabalken.

Gällande arv så finns det en presumtion när en bröstarvinge (barn till arvlåtarna) får en gåva av sin förälder/sina föräldrar. Gåvan anses då vara ett förskott på arv såvida inget annat specifikt framgår i exempelvis ett gåvobrev. Gällande andra arvingar än just bröstarvingar är presumtionen tvärtemot att gåvan inte betraktas som förskott på arv såvida gåvogivaren genom ett gåvobrev uttryckligen angett att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.

Utgångspunkten är alltså att gåvor till ens bröstarvingar ska anses som förskott på arv. Gåvan till din bror är att se som förskott av hans arv, med förutsättning att inte era föräldrar upprättat en handling där det framgår något annat.

Påverkar förskottet övriga arvingar?

Utgångspunkten är att ett förskott av arv inte ska ge den ena arvingen en mer "fördelaktig" arvslott. Vid era föräldrars bortgång kommer förskottet att avräknas från din brors laglott, se här " target="_blank">7 kap. 2 § samt här " target="_blank">6 kap. 5 § gällande arvslotten. På så vis får alla arvingarna rätt till en lika stor del. Vid avräkningen är det värdet på gåvan vid själva gåvotillfället som räknas, se 6 kap. 3 §.

Ifall värdet på gåvan skulle visa sig överstiga summan för din brors legala arvslott så får han inte ut något ytterligare vid arvet, men han blir inte heller återbetalningsskyldig till övriga arvingar, se 6 kap. 4 § Ett undantag till detta är om det skulle kränka övriga arvingars laglott. Det förstärka laglottsskyddet regleras i 7 kap. 4 §. Bestämmelsen blir aktuell om kvarlåtenskapen inte räcker till för att uppfylla en bröstarvinges laglott och situationen har varit sådan att arvlåtaren exempelvis skänkt bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som fortfarande kan nyttjas av arvlåtaren trots att den är bortskänkt.Anser en bröstarvinge att dennes laglott påverkas av gåvorna ska denne i sådana fall väcka talan om jämkning vid domstol inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att gåvan inte ska påverka värdet på era arvs- eller laglotter då värdet av gåvan dels kommer att inräknas i kvarlåtenskapen samt även avräknas från din brors arvslott. Skulle du som arvinge anse att din laglott har blivit kränkt så har du, med hänsyn till det förstärka laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ovan, möjlighet att väcka talan om jämkning i domstol.

Vänligen hälsning,

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll