Påstått fusk vid tenta - uppsåt?

2019-02-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Jag glömde oavsiktligt kvar en mobiltelefon på bänken under en tenta på högskolan. Tentavakten upptäckte detta och gjorde, som hon ska, en anmälan till disciplinnämnden. Disciplinnämnden dömde mig till avstängning, med ekonomiska, praktiska och sociala konsekvenser som följd.Min invändning är följande. Högskoleförordningen 10 kap. som reglerar disciplinärenden talar indirekt om uppsåt, "försök till vilseledande", som ett kriterium för att avstängning ska vara möjligt. I disciplinnämnden togs dock ingen hänsyn till detta, trots att tentavakten och jag samstämmigt sa att det sannolikt handlade om en ren olycka. Man menade tvärtom att det faktum att jag brutit mot tentamensreglerna, oavsett bakgrunden till detta, var fullt tillräckligt för avstängning. I mina överklaganden har jag framhållit disciplinnämndens tveksamma resonemang, men varken i Förvaltningsrätten eller Kammarrätten har jag fått gehör för detta. Det ser alltså ut att vara näst intill omöjligt att få rätt i domstol eftersom det verkar krävas att man kan bevisa att man är oskyldig. I direkt strid mot den oskyldighetspresumtion som är en grundpelare i vårt rättsystem. I en prejudicerande dom, RÅ 1996, ref 15, frias en student i ett snarlikt fall, vilket tyder på att jag tänker rätt. Men detta verkar snarare vara undantag än regel.Har uppsåtsfrågan verkligen igen betydelse i detta sammanhang, såsom disciplinnämnden hävdar? På vem ligger bevisbördan? Vilka är beviskraven?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Det har diskuterats av b. la Jareborg om det vid "försök till vileledande" räcker med grov oaktsamhet eller om det krävs ett bevisat uppsåt. Jareborg har sedan skrivit precis det som du skriver, att RÅ 1996 ref 15 ger stöd att det är upp till universitet att bevisa uppsåtet. I rättsfallet pekade Regeringsrätten på att avstängningar är ett sådant ingrepp i studenters tillvaro att det krävs att den utredning som görs vid ett misstänkt fusk klart visar att studenten haft som avsikt att fuska.

Bevisbördan för att du haft avsikt att fuska ligger således på disciplinnämnden och beviskravet är högt. Mot bakgrund av RÅ 1996 ref 15 bör du vinna i HFD.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82781)