Påstått fusk vid tenta - uppsåt?

Hej,

Jag glömde oavsiktligt kvar en mobiltelefon på bänken under en tenta på högskolan. Tentavakten upptäckte detta och gjorde, som hon ska, en anmälan till disciplinnämnden. Disciplinnämnden dömde mig till avstängning, med ekonomiska, praktiska och sociala konsekvenser som följd.

Min invändning är följande. Högskoleförordningen 10 kap. som reglerar disciplinärenden talar indirekt om uppsåt, "försök till vilseledande", som ett kriterium för att avstängning ska vara möjligt. I disciplinnämnden togs dock ingen hänsyn till detta, trots att tentavakten och jag samstämmigt sa att det sannolikt handlade om en ren olycka. Man menade tvärtom att det faktum att jag brutit mot tentamensreglerna, oavsett bakgrunden till detta, var fullt tillräckligt för avstängning. I mina överklaganden har jag framhållit disciplinnämndens tveksamma resonemang, men varken i Förvaltningsrätten eller Kammarrätten har jag fått gehör för detta. Det ser alltså ut att vara näst intill omöjligt att få rätt i domstol eftersom det verkar krävas att man kan bevisa att man är oskyldig. I direkt strid mot den oskyldighetspresumtion som är en grundpelare i vårt rättsystem. I en prejudicerande dom, RÅ 1996, ref 15, frias en student i ett snarlikt fall, vilket tyder på att jag tänker rätt. Men detta verkar snarare vara undantag än regel.

Har uppsåtsfrågan verkligen igen betydelse i detta sammanhang, såsom disciplinnämnden hävdar? På vem ligger bevisbördan? Vilka är beviskraven?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Det har diskuterats av b. la Jareborg om det vid "försök till vileledande" räcker med grov oaktsamhet eller om det krävs ett bevisat uppsåt. Jareborg har sedan skrivit precis det som du skriver, att RÅ 1996 ref 15 ger stöd att det är upp till universitet att bevisa uppsåtet. I rättsfallet pekade Regeringsrätten på att avstängningar är ett sådant ingrepp i studenters tillvaro att det krävs att den utredning som görs vid ett misstänkt fusk klart visar att studenten haft som avsikt att fuska.

Bevisbördan för att du haft avsikt att fuska ligger således på disciplinnämnden och beviskravet är högt. Mot bakgrund av RÅ 1996 ref 15 bör du vinna i HFD.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000