Pass till barn utan båda vårdnadshavarnas samtycke

2018-10-19 i Barnrätt
FRÅGA
När man har gemensam vårdnad om ett barn kan då den ene vårdnadshavaren neka pass till barnet ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller gemensam vårdnadska vårdnadshavarna som huvudregel fatta i princip alla beslut rörande barnets personliga angelägenheter tillsammans, 6 kap. 13 § 1:a stycket föräldrabalken. Det innebär i praktiken att den ena vårdnadshavaren kan sätta stopp för den andres beslut.

Ett utfärdande av pass för barn är en sådan personlig angelägenhet som rör barnet. En av vårdnadshavarna har därför rätt att neka att ett pass utfärdas till barnet.

Från den ovan nämnda huvudregeln finns det ett litet undantag som framgår av 7 § andra punkten passlagen. Enligt den paragrafen ska en passansökan avslås om den ena vårdnadshavaren inte lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att utfärda passet ändå. Föreligger synnerliga skäl kan alltså ett pass utfärdas. Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) har avgjort ett mål där den ena föräldern vägrade lämna ett medgivande för barnets pass. Där sa domstolen att när det står klart för passmyndigheten att en vårdnadshavare direkt motsätter sig att pass utfärdas bör det endast under mycket speciella omständigheter utfärdas ett pass, RÅ 1987 ref 127. Undantaget i 7 § passlagen ska alltså användas mycket sällan. Synnerliga skäl skulle kunna föreligga om till exempel en av föräldrarna vistas i ett annat land och det är uppenbart att dennes medgivande skulle ha lämnats om denne befann sig i Sverige.

Sammanfattningsvis har alltså den ena vårdnadshavaren rätt att neka den andre att utfärda pass åt deras gemensamma barn, så länge det inte föreligger "synnerliga skäl" enligt passlagen. Om en av vårdnadshavarna har yttrat sin vilja och vägrar lämna ett medgivande (oavsett anledning) är det inte att betrakta som "synnerliga skäl". Ett pass kan då inte utfärdas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1199)
2019-06-18 Är det olagligt att föräldrar reser bort och lämnar barn ensamma?
2019-06-18 Hur mycket får föräldrar bestämma över en 17-åring?
2019-06-18 Måste man erkänna faderskap för ett genetiskt barn?
2019-06-18 Vad gör jag om jag vill bo mer hos min ena förälder?

Alla besvarade frågor (70013)