Partssuccession i oneröst avtalsförhållande i samband med verksamhetsöverlåtelse

2015-09-05 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag har undertecknat autogiroavtal med bindningstid på ett år vid en träningsanläggning. Nu har företaget tagits över av ett annat företag. Jag kan dock inte se att det ursprungliga företaget har gått i konkurs. Måste jag fortsätta betala till det nya företaget eller kan jag bara avsluta mitt autogiro?Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom det ytterst är fråga om hur olika typer av verksamhetsövergångar påverkar ett ingånget avtals giltighet bör inledningsvis redogöras för de avtalsrättsliga regler som gäller. Avsedda principer kan i korthet sägas innebära att en part som ingått avtal med en annan om en transaktion vilken ålägger dem båda ömsesidiga plikter och rättigheter (oneröst avtal) inte utan motpartens (medkontrahenten) samtycke kan sätta en annan person i sitt ställe (partssuccession). Du kan således som huvudregel inte låta någon annan inträda i avtalsförhållandet som ersättare för dig om ej företaget samtyckt därtill, likväl som företaget inte utan ditt godkännande kan låta någon annan inträda i dess ställe.


De implikationer ovannämnda princip får i praktiken är att du endast kan vara bunden i förhållande till det ursprungliga företaget om ej avvikande regler intagits i avtalet. För att något avtal alls skall existera krävs sålunda att nämnda företag alltjämt existerar, vilket är fallet om andelarna i detta överlåtits eller om det ej likviderats efter en inkråmsöverlåtelse (överlåtelse av all överlåtbar lös egendom). Skulle företaget fortfarande existera men inte längre kunna leverera enligt avtalet har du emellertid rätt till hävning då väsentligt kontraktsbrott därvid föreligger, varför du oavsett metod för överlåtelse inte kan förbli bunden vid annat än det du ingått avtal om i förhållande till den part du ingått avtal med (givet att inget annat överenskommits).


Sammantaget gäller följaktligen (som huvudregel) att du har rätt att häva avtalet om grund för ogiltigförklarande föreligger till följd av att det ursprungliga företaget inte längre kan prestera enligt överenskommelse samt att något avtal ej alls förefinns om nämnda företag upphört att existera. Finns däremot företaget kvar fullt förmöget att fortsätta bereda dig tillträde till den träningsanläggning varom avtal ingåtts har du utan avvikande reglering i avtalet ingen rätt att häva detta.


För att kunna utreda om företaget finns kvar bör du lämpligen besöka Bolagsverkets hemsida.


Avtalslagen finner du här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1378)
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (86486)