Pappan vägrar lämna barn på mammavecka

2017-08-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Pappan ska lämna våran dotter i morgon min mamma vecka. Han vägrar han påstår att jag är ostabil han har helt fel. Får han göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att skilja ett barn från sin vårdnadshavare kan vara ett brott. Brottet kallas egenmäktighet med barn och vi kan läsa om det i 7 kap 4 § Brottsbalken(BrB).

I 7 kap 4 § första stycket första meningen BrB står det såhär ”Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet.”

Den här meningen är alltså tillämplig om det är du som har vårdnaden ensam och inte pappan.

Jag vet inte om ni har gemensam vårdnad eller inte, men det verkar som om ni har växelvist boende och således troligt att ni även har gemensam vårdnad. Därför bli andra meningen i 7 kap 4 § första stycket BrB tillämplig i det här fallet. Där står det ” Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.”

För att någon ska straffas för egenmäktighet med barn, måste barnet ha skilts eller kvarhållits/undanhållits under en längre tid. Gärningsmannens avsikt med sitt agerande bör vara att barnet varaktigt ska vara skilt från den andra föräldern.

Lagen ska således inte vara tillämpligt om en förälder är försenad att överlämna eller återlämna ett barn eller om barnet vid vissa tillfällen inte lämnas alls för umgänge eller boende. Lagen om egenmäktighet med barn ska tillämpas restriktivt. Den som undanhåller barnet från den andra föräldern utan grund riskerar däremot att förlora vårdnaden om barnet även om hen inte kan bli dömd för egenmäktighet med barn.

Det krävs alltså allvarliga omständigheter för att egenmäktighet med barn ska bli tillämpligt. Däremot är det som sagt så att om pappan undanhåller barnet från dig då det är din vecka enligt dom/avtal så är det grund för att han ska förlora vårdnaden om barnet. Jag råder dig i första hand att kontakta familjerätten och berätta om din situation och om han fortsätter vägra att lämna barnet då det är din vecka så bör du föra talan i tingsrätten om verkställighet av dom/avtal!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?