Påminnelseavgift vid upprepade förseningar med betalning av hyra?

Hej,

Vi hyr ut vår villa till en familj. Denna familj betalar hyran försent varje månad med 10-12 dagars fördröjning och aldrig utan att vi ringt/sms/emailat flera gånger. Detta gäller även för ett par drift kostnader som står i vårt namn och som vi får betala in oavsett om vi fått betalt själva eller inte.

I hyreskontraktet (som är av standard modell) står enbart att de ska betala hyran senast den sista dagen varje månad samt betala för driftkostnader. Det står alltså inget om påminnelseavgifter. Kan vi skicka påminnelser till dem med en avgift och i så fall hur mycket kan den avgiften ligga på?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (JB) och är i det här fallet tillämplig enligt dess 1 §.

I mitt besvarande av frågan utgår jag från att ert hyresavtal gäller på obestämd tid, enligt 12 kap 3 § JB, då annat inte framkommit av frågeställningen.

När det gäller hyran ska den vara bestämd till beloppet och betalas vid den tid som följer av hyresavtalet eller sista vardagen före varje kalendermånads början, enligt 12 kap 20 § JB.

Att plötsligt börja med påminnelseavgifter utgör en ändring av hyresvillkoren. Detta skall i förväg meddelas till hyresgästen enligt 12 kap 54 § JB. Om ni inte kommer överens om ändringen kan du ansöka om ändring av villkoren hos hyresnämnden. Ett beslut om ändring av villkoren anses som ett avtal som villkor för fortsatt uthyrning, Detta innebär att de ändringar ni gör, kommer utgöra hyresvillkor från den dag de träder i kraft.Det är alltså tillåtet att förbehålla sig en rätt att ta ut påminnelseavgifter, men eftersom det är en ändring av hyresvillkoren måste detta ske i samförstånd med hyresgästen. Vad gäller nivån på avgiften måste även detta vara överenskommet med hyresgästen.

Eftersom dröjsmål skett vid upprepade tillfällen kan det anses rimligt att utnyttja de uppsägningsmöjligheter som föreskrivs i 12 kap 42 § jordabalken. Detta lagrum uppställer ett antal förverkandegrunder. Om någon av förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda får du som hyresvärd säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan, och behöver inte iaktta den uppsägningstid som följer av 12 kap 4 § JB.

En av grunderna för att hyresrätten ska förverkas är om hyresgästen dröjer mer än en vecka med att betala hyran enligt 12 kap 42 § p.1. I ditt fall har hyresgästen dröjt 10-12 dagar vilket medför att du som hyresvärd kan göra gällande att hyresrätten är förverkad.

Om hyresgästen betalar innan du säger upp hyresavtalet får inte hyresgästen skiljas från lägenheten på grund av dröjsmålet med betalningen enligt 12 kap 43 §. I ditt fall har hyresgästen betalat innan du sagt upp hyresavtalet i samtliga fall, och detta resulterar i att du förlorat din rätt att säga upp hyresavtalet på den aktuella grunden.

Om du säger upp hyresavtalet innan hyresgästen betalar, så har hyresgästen en möjlighet att återvinna hyresrätten. Från att hyresgästen delgivits uppsägning och meddelande om att det går att få tillbaka hyresrätten har denne tre veckor på sig att betala enligt 12 kap 44 JB. Observera även att innan treveckorsperioden börjar måste du som hyresvärd lämna meddelande till Socialnämnden i kommunen om uppsägningen och anledningen till denna eftersom kommunen i vissa fall kan ingripa genom att åta sig att betala förfallen hyra.Av paragrafens andra stycke framgår även att avhysning inte får ske förrän två dagar efter treveckorsfristens utgång.

Sammanfattningsvis får du ta ut påminnelseavgifter, men detta måste föregås av överenskommelse med hyresgästen. En annan möjlighet du har är att säga upp hyresgästen på grund av dröjsmålet med betalningen. Denne kan dock inte skiljas från bostaden förrän det gått tre veckor och två dagar sedan uppsägningen utan att denne vidtagit rättelse genom att betala hyran.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning