Påföljder vid näringsidkarens dröjsmål?

FRÅGA
Lämnade in min bil till en mekaniker för att denna skulle åtgärda några fel som fanns på bilen. När jag lämnade bilen på måndagen bestämde vi att jag skulle få tillbaka bilen på tisdagen (alltså dagen efter jag lämnat in bilen) och att det skulle kosta 3300kr. På tisdagseftermiddagen ringer jag och undrar om bilen är klar, var på han säger att den blir klar senast onsdag. Okej säger jag, men även att jag måste ha den senast onsdagkväll då jag ska resa bort.Sammanfattningsvis blir inte bilen klar under veckan och jag tvingas istället transportera mig ca 50 mil på annat sätt. Finns det någon chans för mig att dra ner priset då han inte uppfyllt sin del av avtalet, sett till tiden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämplig, eftersom att den gäller tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter, se 1 § KtjL. KtjL är tvingande till konsumentens fördel, se 3 § KtjL. Nedan följer förutsättningarna som krävs för att du ska vara berättigad till ersättning för dröjsmålet.

Inledningsvis, enligt 24 § KtjL föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning.

Av din fråga att döma föreligger alltså ett dröjsmål från näringsidkarens sida då det framgår att ni avtalat om en specifik tid, följaktligen har du rätt att göra påföljder gällande enligt 25 § KtjL. De möjligheter du har enligt paragrafen är att hålla inne betalningen, kräva att näringsidkaren utför tjänsten (fullgörelse), häva avtalet, slutligen kan du också kräva skadestånd.

Nu vet jag inte säkert om tjänsten ännu är utförd, men jag tolkar din fråga som att den nu är det. Notera att om uppdraget avslutats, får du som konsument häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att du senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om att du vill åberopa dröjsmålet, s.k reklamation (se 26 § KtjL).

Vidare skriver du att du önskar nedsättning av pris, det du kan göra är att kräva skadestånd enligt 31 § KtjL eftersom möjlighet till prisavdrag inte ges i 25 § KtjL. Av 31 § följer då att näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndets storlek beräknas på grundval av vanliga principer om skadeståndets beräkning. Detta innebär i ditt fall att man jämför konsumentens ekonomiska ställning sådan den skulle ha varit om näringsidkaren inte hade gjort sig skyldig till det skadeståndsgrundande beteendet och sådan den har blivit på grund av detta. Mellanskillnaden utgör skadeståndets belopp.

Notera även att du har rätt att häva köpet om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse dig som konsument, jämför 29 § KtjL. Enligt 23 § KtjL innebär en hävning av konsumenten att näringsidkaren inte har rätt till betalning för tjänsten. Näringsidkaren har dock rätt att återfå det material som han har tillhandahållit, om det kan ske utan att konsumenten åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt skall konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan återlämnas, dock högst med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten.

Sammanfattningsvis, om inte näringsidkaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll och förutsatt att du kan påvisa ekonomisk skada, har du rätt till ersättning i form av skadestånd. Om du vill häva avtalet i sin helhet måste påvisas att dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för dig som konsument.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Konsumenttjänstlagen hittar du här!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?