Påföljder vid felaktigt eller försumligt utförd tjänst

FRÅGA
HejMin son drabbades i sin villa av stopp i avloppet en helg. Akuthjälp ordnades av en spolfirma A, som tillhandahöll helgjour. Problemen uppstod när dom lämnat huset och det visat sig attledningar spolats sönder och de efterföljande skador blev mkt omfattande (ca 300kr) För säkringsbolaget rekommenderade då en annan kompetent Spolfirma B och efter ett halvår är skadan i huset äntligen reparerad. Muntligt har firma A. fått veta att ingen betalning kommer ske att pga felaktigt utfört arbete, Nu har en stämning från Tingsrätten kommit där A. kräver 20kkr för utfört arbete. Hur bemöter man bäst stämningen? Kan tex motstämning ske pga vållad följdskada?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna kring vad som gäller vid utförande av tjänster av en näringsidkare åt en konsument regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL), vilket framgår av dess 1 §.

Felaktig tjänst?

En näringsidkare har en skyldighet att utföra en tjänst fackmässigt (4 § KtjL). Avviker tjänsten från detta krav är den att anse som felaktig, även om felet beror på en olyckshändelse (9 § första stycket första punkten KtjL). Vidare kan tjänsten anses felaktig bland annat utifrån att tjänsten avviker från vad som avtalats (9 § första stycket tredje punkten KtjL). Tjänsten skulle även kunna vara att betrakta som felaktig om så är fallet att näringsidkaren insåg eller bort inse att tjänsten inte var ändamålsenlig och inte avrådde trots att denne även insåg betydelsen av detta förhållandet för konsumenten (11 § KtjL).

Tidpunkten för felbedömningen utgår från resultatet då tjänsteuppdraget avslutades (12 § KtjL). Näringsidkaren svarar även för fel som inträffar efter att uppdraget avslutats om felet uppstått på grund av denne inte uppfyllt vad som avtalats eller åsidosatt sina skyldigheter enligt KtjL, exempelvis skyldigheten att utföra tjänsten fackmässigt (12 § KtjL).

Reklamation

Om det är så att tjänsten i ert fall skulle kunna anses som felaktig så måste felet reklameras inom skälig tid från dess att felet upptäcktes (17 § KtjL). En reklamation som sker inom två månader anses alltid har skett inom skälig tid. Sker reklamation inte inom skälig tid förloras rätten att göra eventuella påföljder gällande (18 § KtjL).

Vilka påföljder kan göras gällande vid felaktig tjänst?

Påföljderna som kan göras gällande vid fel är rätten att ställa krav på att felet ska avhjälpas, kräva prisavdrag eller hävning samt eventuellt krav på skadestånd (16 § KtjL). Vidare så medger fel även rätten att hålla inne betalningen till den del att det kvarhållna beloppet svarar som säkerhet mot ett motkrav utifrån rätten till prisavdrag, hävning eller skadestånd (16 § och 19 § KtjL).

Avhjälpande och prisavdrag

Först och främst ska avhjälpande ske (20 § KtjL). Eftersom det framgår av din frågeställning att så inte varit fallet kan i stället krav om prisavdrag eller hävning riktas (21 § KtjL). Prisavdragets storlek uppgår till den kostnad ni haft för att få felet avhjälpt, såvida beloppet inte skulle vara oskäligt högt i förhållande till felets betydelse för er (22 § KtjL).

Hävning

Hävning kan komma på tal om tjänstens huvudsakliga syfte inte har uppfyllts på grund av felet och näringsidkaren insett eller bort inse detta (21 § andra stycket KtjL). Om ni har rätt till hävning har ni även rätt att hålla in betalningen för tjänsten (23 § första stycket KtjL).

Skadestånd

Om felet har orsakat skador så har ni även rätt att kräva ersättning för dessa såvida inte felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar (31 § KtjL). Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet; kontrollansvaret är långtgående och således ligger skadan troligtvis inom ramen för vad som omfattas. Har ni fått en garanti eller utfästelse om visst resultat av tjänsten som inte uppfyllts har ni alltid rätt till ersättnings för skadorna (31 § 3 stycket KtjL). Rätten till skadestånd omfattar även så kallade produktskador, med vilket menas följdskador på annan egendom än vad som tjänsten omfattade (31 § fjärde stycket KtjL).

Även om tjänsten i sig inte är felaktig kan ni ha rätt till ersättning för eventuella skador om skadan uppstått till följd av att näringsidkaren förfarit försumligt (32 § KtjL).

Skadeståndsbeloppet kan komma att jämkas utifrån antingen den skadeståndsskyldiges ekonomiska situation och möjligheter att förhindra skadan eller er, den skadelidandes föreliggande försäkringar (34 § KtjL). Vidare har ni en skyldighet att vidta åtgärder för att minimera skadan, och om detta krav ej uppfylls står ni för den delen av skadan som kunde ha minimerats (50 a § KtjL).

Sammanfattning

Om det är så att tjänsten kan anses vara felaktig, vilket förefaller troligt, och att ni har reklamerat felet inom skälig tid så skulle ni kunna hävda rätt att hålla in betalningen till följd av rätten att hålla in betalning som säkerhet för antingen ett krav om prisavdrag, hävning eller skadestånd. Vidare skulle ni eventuella kunna yrka på skadestånd om ni lidit skador till följd av ett eventuellt fel eller om spolfirman förfarit försumligt vid utförandet av tjänsten.

Hoppas att mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (282)
2019-04-17 Vem ska stå för kostnaden för att en tjänst har blivit felaktig?
2019-03-31 Har ja någon rätt att reklamera ett arbete?
2019-03-29 Att reparera min klocka kostade mer än avtalat- vem har rätt?
2019-03-27 Fel i tjänst vid renovering av badrum

Alla besvarade frågor (67937)