Påföljder vid fel hos kemtvätt

FRÅGA
Kan jag få ersättning för misslyckad kemtvätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag antar att du använde dig av kemtvättstjänsten i egenskap av konsument. I de fall regleras frågan i konsumenttjänstlagen (1985:716). Av frågan framkommer inte hur kemtvätten var misslyckad, men jag antar att kläder inte blev fläckfria efter genomförd kemtvätt.

Fel hos tjänsten

Som utgångspunkt gäller det att en tjänst ska leda till ett visst resultat. Vilket resultat som kan krävas har sin grund i parternas avtal. Vid kemtvätt torde utgångspunkten vara att en konsument förutsätter att återfå fläckfria kläder. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Häri ligger det att om en konsument med fog kan förutsätta att en fläck aldrig kommer gå bort men ändå beställer kemtvätt kan konsumenten i de fall inte göra gällande att tjänsten varit felaktig.

I 9 § konsumenttjänstlagen anges vad som avses med fel hos tjänsten.Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § konsumenttjänstlagen har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse. Av 4 § konsumenttjänstlagen följer det att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Kravet på fackmässighet innebär att en tjänst ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman, i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten anses även vara felaktig om den avviker från vad som därutöver har avtalats om.

Reklamation

Om tjänsten är felaktig krävs det för att en konsument ska få göra påföljder, såsom kräva ersättning, gällande att konsumenten reklamerar. Av 17 § första stycket konsumenttjänstlagen följer det att en konsument måste underrätta (reklamera) näringsidkare inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet, om konsument vill åberopa att tjänsten är felaktig. Reklamationer som sker inom två månader efter det att en konsument märkt felet anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamerar konsumenten inte förloras rätten att göra fel gällande.

Påföljder

Av 16 § konsumenttjänstlagen följer det att om tjänsten är felaktig och det beror på ett förhållande på näringsidkarens sida får konsumenten rätt till följande:

hålla inne betalningen enligt 19 § konsumenttjänstlagen,kräva felets avhjälpande enligt 20 § konsumenttjänstlagen,göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 § konsumenttjänstlagen,kräva skadestånd av näringsidkaren enligt 31 § konsumenttjänstlagen.

Enligt 19 § konsumenttjänstlagen kan en konsument hålla inne en del eller hela betalning som betalning för att näringsidkaren ska avhjälpa felet eller inför en hävning. Om du inte har betalat har du t.ex. rätt att hålla inne hela betalningen tills det att kemtvätten lyckas med fläckborttagningen.

Enligt 20 § konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva att kemtvätten avhjälper felet med den misslyckade tvätten, om det inte innebär olägenheter eller oskälig stora kostnader i förhållande till felet för näringsidkaren. Notera att även om du inte kräver avhjälpande har näringsidkaren en rätt att avhjälpa felet, om han erbjuder sig att göra det utan dröjsmål efter reklamationen och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Det innebär att om kemtvätten avhjälper felet har du ingen rätt till ersättning. Avhjälpande ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Det ska också ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse.

Enligt 21 § första stycket konsumenttjänstlagen gäller det att konsumenten får göra avdrag på priset om felet inte avhjälps. Utgångspunkten är att prisavdraget ska motsvara kostnaden för det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet.

I 21 § andra stycket konsumenttjänstlagen regleras frågan om hävning när tjänsten har utförts. I paragrafen står det att om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Med detta menas att resultat ska vara så avvikande från vad som avtalats att det i stort sett är värdelöst för konsumenten. Enbart det att näringsidkaren inte lyckas avhjälpa felet medför inte att detta är så väsentligt att konsumenten får rätt till hävning. Hävning innebär att parternas prestation ska återgå, konsumenten ska få tillbaka erlagd betalning. Det är inte möjligt att få tvätten ogjord. Enligt 23 § första stycket konsumenttjänstlagen har dock näringsidkaren rätt till i begränsad utsträckning få tillbaka material som han har använt.

Enligt 31 § tredje stycket konsumenttjänstlagen ska näringsidkare ersätta konsumenten den skada som denne tillfogas på grund av fel, om skadan har uppkommit på grund av något som näringsidkaren har kontroll över. För att få erhålla skadestånd krävs det att det föreligger en ekonomisk skada, t.ex. att plagget du tvättat förstörts (den hade t.ex. kunnat rengöras om det gjorts på ett fackmässigt sätt). Näringsidkaren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten avviker från vad han särskilt har utfäst.

Sammanfattning

Anses tjänsten ha utförts felaktigt har konsumenten rätt att reklamera. Innan man går in på att häva tjänsten har näringsidkaren rätt att försöka avhjälpa felet. Har skada uppkommit har konsumenten rätt att få denne ersatt, om skadan berott på omständigheter som legat innanför näringsidkarens kontroll.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (389)
2020-10-20 Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?
2020-10-18 Ersättning vid fel i utförd hårborttagning
2020-10-17 Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst
2020-10-11 Vad kan jag göra om en tjänst utförts felaktigt?

Alla besvarade frågor (85251)