Påföljder av fel i tjänst enligt konsumenttjänstlagen

Hej!

För ett år sedan var en man här, rekommenderad av en vän, och målade mitt golv. Han fick noggranna instruktioner av mig men resultatet blev en katastrof så golv, väggar, lister, dörrar och klinkers i mitt nybyggda hus blev förstört. Han har sagt, inför 5 vittnen, att han förstod instruktionerna men att han struntade i att följa dem. Han skulle återkomma till mig så vi kunde diskutera hur detta skulle lösas, men efter ett år har jag fortfarande inget hört.

Hur gör jag för att kräva honom på ersättning för skadorna? Han är en pensionerad snickare och jag har hört att han jobbar "svart" ibland.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Vi beklagar att det tog lång tid för din fråga att besvaras.

I ditt fall kan konsumenttjänstlagens regler om fel tillämpas. Här gör jag några antaganden, nämligen att målningsarbetet gjordes i din bostad (dvs. att du var i egenskap av konsument), samt att målaren är en näringsidkare, alternativt att han är anställd hos en näringsidkare.

Utgångspunkten är hans utförande av uppdraget, som anges i 4 § lagen. Där sägs att: näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Innebörden av att tjänsten är "fackmässig" är i princip att det ni avtalat sinsemellan ska följas. I vart fall har han enligt min bedömning inte tagit hänsyn till dina intressen och inte heller försökt samråda med dig i den mån som krävs enligt lag.

Då resultatet av hans arbete avviker från det som sägs i 4 § ovan innebär det att det förelegat ett fel hos tjänsten enligt 9 §. Påföljderna av fel är att du har rätt till att hålla inne din betalning enligt 19 § (om du inte betalat honom än), kräva att felet avhjälps (dvs. att han får åtgärda felet) enligt 20 § eller häva avtalet enligt 21 §. För att kunna häva avtalet krävs dock att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och att snickaren insett eller bort inse detta. Detta bör enligt min bedömning vara fallet, med hänsyn till de skador han tillfogat huset.

En ytterligare påföljd är att du kan kräva skadestånd från honom. Med tanke på att skadorna låter mycket omfattande rekommenderar jag starkt att du kräver skadestånd utöver hävandet av avtalet. Skadestånd regleras i 32 §, som anger att om din egendom (huset) medan den var under snickarens kontroll skadas är denne skyldig att ersätta skadan. I vart fall har han varit försumlig, vilket också föranleder skadeståndsansvar enligt andra stycket. Skadeståndet skulle då uppgå till det belopp som krävs för att återställa ditt hus till tillståndet innan skadorna uppkom.

Sammanfattande råd

Jag tycker att detta ärende är såpass viktigt att du bör ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig skicka ett kravbrev till snickaren och eventuellt väcka talan mot honom. Det viktiga är att du häver avtalet mellan er och dessutom begär skadestånd för de skador han åsamkat ditt hus. Att du har vittnen som hörde honom strunta i dina instruktioner är mycket fördelaktigt om det skulle leda till en rättegång.

Skriv gärna tillbaka till oss om du har flera saker du undrar över.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”