Påföljder av att hyresgäst ej betalar hyran och har skadat bostaden

Jag har hyrt ut mitt fritidshus, nu är både tomt och hus vanvårdat, samt skador på huset.

Dom lämnade det olåst, ostädat och med en massa saker och skräp kvar.

Har inte fått alla nycklar, samt att sakerna från inventarielistan är borta eller trasiga.

Sista hyran är inte betald. Har försökt att få tag på personen, men han vägrar att lösa det här.

Undrar vad man kan göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyra återfinns i 12 kap. jordabalken (JB). Om du som privatperson hyr ut ett rum eller hus så finns även vissa bestämmelserna i lag om uthyrning av egen bostad.

Hyresgästens ansvar

En hyresgäst åläggs en vårdplikt att väl vårda fritidshuset med tillhörande övriga utrymmen (12 kap. 24 § första stycket JB). Det finns ingen exakt definition av hur långt vårdplikten sträcker sig, men utgångspunkten i bedömningen görs utifrån vilken aktsamhet som skäligen kan förväntas en ordentlig person. Hyresgästen är ersättningsskyldig för all skada som denne, hans närstående eller gäster antingen har vållat eller genom vårdslöshet eller försummelse. Bedömningen om vårdslöshet utgår från sannolikheten att skada uppstår, skadans storlek om skadan inträffar, hyresgästens möjlighet att inse risken för skadan och möjligheter att förhindra skadan. I ditt fall låter det uppenbart att hyresgästen brustit i sin vårdplikt. Uppkommer skador har hyresgästen även en skyldighet att underrätta dig som hyresvärd om detta (12 kap. 24 § andra stycke JB). Underlåter hyresgästen att uppfylla sin underrättelseplikt kan denne hållas ansvarig för de skador som underlåtenheten medför. Du som hyresvärd måste kunna bevisa att skadan har inträffat efter hyresgästens tillträde (NJA 1987 s. 668).

Om ni inte själva kan komma överens om vilken ersättningen hyresgästen ska betala dig i ersättning för skadorna så behöver du rikta ett skadeståndsanspråk mot hyresgästen utifrån ovan bestämmelser i domstol.

Obetald hyra

Vad gäller den obetalda hyran så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). För vidare information se kronofogdemyndighetens hemsida.

Sammanfattning

Det förefaller som hyresgästen i ditt fall har orsakat skada vilket de kan hållas ersättningsskyldiga för. Om ni inte själva kan komma överens behöver du väcka talan i domstol. Att tänka på är att du faktiskt måste kunna visa att skadan har orsakats efter hyresgästens tillträde. Vad gäller den obetalda hyran kan du vända dig till kronofogdemyndigheten genom en ansökan om betalningsföreläggande.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsnin

Henrik ÖsterströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”