Påföljd vid ringa narkotikabrott

Vad ger straff för 5g kokain för eget bruk? Samt att substans återfinns i blodet, har tidigare ringa narkotikabrott straff som är över 10år gamla..

??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vid påföljdsbestämningen görs en helhetsbedömning av fallet, där rätten kommer beakta alla relevanta omständigheter. Enligt 29 kap 1 § brottsbalken (BrB) ska straff bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vad som utgör narkotikabrott framgår av 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Fem gram är en förhållandevis liten mängd narkotika. Därför torde det röra sig om ett ringa narkotikabrott enligt NSL 2 § Påföljden för ringa narkotikabrott utgörs av böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid bedömningen av straffvärdet beaktas de omständigheter som följer av 29 kap 1 § 2 st. BrB:

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.

I aktuellt sammanhang torde dina avsikter och motiv med gärningen vara av störst betydelse eftersom din gärning inte verkar ha påverkat någon annan. I 29 kap 2 § räknas ett antal försvårande omständigheter upp. Det finns dock inget i frågeställningen som talar för att någon av dessa omständigheter skulle vara aktuella. Det finns även förmildrande omständigheter i 29 kap 3 §, dock finns det inget som talar för att någon av dessa skulle vara aktuella.

Vid straffmätningen ska, utöver straffvärdet hänsyn även tas till om den tilltalade tidigare begått brott enligt 29 kap 4 § BrB. Då ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om det rör sig om likartad eller särskilt allvarlig brottslighet. Dina tidigare brott har bestått av två ringa narkotikabrott för 10 år sedan. Därmed rör det sig inte om brottslighet i någon större omfattning, dessutom har det gått lång tid mellan de tidigare brotten och det brott som nu diskuteras. Brottsligheten är dock likartad.Vidare ska omständigheter i 29 kap 5 § BrB beaktas vid bedömningen. Det finns dock inget som talar för att någon av dessa är aktuella.

När rätten väljer påföljd enligt 30 kap 4 § BrB ska särskild vikt läggas vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Då ska eventuella omständigheter i 29 kap 5 § beaktas om dessa inte beaktats tidigare i bedömningen. Som skäl för fängelse beaktas brottets straffvärde, om brottet utgör ett artbrott och om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vägledning kring vilka brott som utgör artbrott hämtas i praxis och narkotikabrott är ett av dem. Du har även gjort dig skyldig till brott tidigare, dock var detta 10 år sedan vilket medför att denna brottslighet torde spela ytterst liten roll i bedömningen.

Att fängelse står föreskrivet i straffskalan behöver inte betyda att ett fängelsestraff är aktuellt. Om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet kan villkorlig dom enligt 30 kap 7 § BrB vara en mer lämplig påföljd. Om den tilltalade i detta läge även samtycker till samhällstjänst utgör detta ytterligare skäl för villkorlig dom. Villkorlig dom är dock uteslutet om det finns risk för återfall i brottsligheten. I ditt fall finns det risk för återfall eftersom du tidigare gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott.

Ett annat alternativ till fängelse är skyddstillsyn enligt 30 kap 9 § BrB. Detta kan vara aktuellt om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Ett skäl för denna påföljd är att den tilltalade samtycker till att undergå behandling för missbruk som har samband med brottsligheten. I ditt fall utgörs brottsligheten av ditt missbruk och det finns därför ett tydligt samband. Att förena skyddstillsyn med så kallad kontraktsvård enligt 28 kap 5 § 4 st. torde därför kunna vara ett lämpligt alternativ till fängelse.

Sammantaget är det många faktorer som vägs in vid bestämmandet av påföljden för det aktuella brottet. Att du för 10 år sedan gjorde dig skyldig till två ringa narkotikabrott bör inte ha så stor betydelse eftersom lång tid förflutit sedan brottet begicks och det rörde sig om ringa brottslighet.Det är svårt att säga exakt vad påföljden kommer att bli, men eftersom det rör sig om en relativt liten mängd kokain och dina tidigare brott bör sakna betydelse torde inte ett fängelsestraff bli aktuellt. Om det skulle bli aktuellt torde det inte röra sig om något längre fängelsestraff.

Jag hoppas att jag gett dig en god bild av vilka faktorer som har betydelse för bedömningen och att jag gjort det lite tydligare för dig hur påföljdsbestämningen sker och hur det kommer se ut i ditt fall. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”